Slik kjemper vi for menneskerettighetene

Når regnskogene ødelegges betyr det ofte grove brudd på menneskerettighetene, enten ødeleggelsene skyldes ulovlig hogst og utvinning eller storstilte utviklingsplaner. Regnskogfondet arbeider for å hindre brudd på menneskerettighetene sammen med menneskene som lever i og av regnskogen.

Portrett av to små indianergutter i Brasil. Den eldste av dem har en svart fugl på skulderen.

Regnskogfondet arbeider rettighetsbasert. Det betyr at vi i alt arbeidet vårt legger vekt på å ivareta og styrke menneskerettighetene. Fordi så mange av regnskogens beboere er urfolk har vi et spesielt fokus på urfolks rettigheter. Det er en klar sammenheng mellom forsvar av de tropiske regnskogene, artsmangfoldet som finnes der og rettigheter.

Vårt arbeid viser at der urfolk har fått rettighetene til sitt eget landområde, er det langt mindre avskoging enn i andre områder. Det er menneskene i regnskogen som er de beste regnskogvokterne, og vi samarbeider tett med dem.

Beslutninger om regnskogens skjebne tas på mange plan. De tas ute i skogene, av myndigheter, av store selskaper i inn- og utland og i internasjonale fora som FN og Verdensbanken. For å sikre skogfolks og urfolks rettigheter jobber Regnskogfondet på alle disse nivåene. Vi bidrar derfor til at stemmen til de som bor i skogene og er avhengige av dem høres og blir respektert.

En hånd med tradisjonelle armbånd setter et tommelavtrykk på et stykke papir

Vi støtter lokalsamfunn med opplæring i lover og rettigheter, og med rettshjelp når rettigheter blir brutt.

I regnskogslandene

Det viktigste arbeidet vårt foregår i regnskogen i felt. I samarbeid med over 60 lokale organisasjoner og skogens beboere i 9 regnskogsland bidrar vi til opplæring i lover og rettigheter, og til rettshjelp når rettigheter blir brutt. Bygging og bemanning av vaktposter mot ulovlige tømmerhuggere og grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring er andre eksempler på hvordan vi arbeider for å sikre rettigheter.

Det er store forskjeller mellom regnskogsland når det gjelder å ivareta urfolks rettigheter. I Asia og Sentral-Afrika er urfolks rettigheter i liten grad anerkjent av myndighetene. I Amazonas har så mye som 25 prosent av skogsområdene nå status som urfolksterritorier. I praksis blir urfolks rettigheter likevel ofte overkjørt i møte med myndigheter, tømmer- eller gruveselskaper som er ute etter naturressurser. Vi støtter lokalsamfunn med rettshjelp og advokater slik at de de kan gå rettens vei mot for eksempel hogst-, olje- eller gruveselskaper.

Internasjonalt

Urfolks særlige rettigheter er anerkjent gjennom FNs urfolkserklæring (UNDRIP) fra 2007 og ILO-konvensjon 169, og en rekke andre internasjonale konvensjoner gir urfolks rettigheter spesiell beskyttelse. Mange stater har forpliktet seg til å respektere og implementere disse internasjonale avtalene, men bryter dem likevel i praksis.

Vi tar opp brudd på skogfolks rettigheter i internasjonale menneskerettighetsfora, overfor Verdensbanken, regjeringer, selskaper og internasjonale organisasjoner

Anerkjennelse av skogfolks og urfolks kollektive rettigheter er viktig for at de skal kunne fortsette å spille en nøkkelrolle i beskyttelsen av regnskogene. Dette må reflekteres i internasjonale avtaler. I allianse med urfolks egne nettverk, miljø- og rettighetsorganisasjoner tar vi opp brudd på urfolks og skogavhengiges rettigheter i internasjonale menneskerettighetsfora, overfor Verdensbanken, regjeringer, selskaper og internasjonale organisasjoner som FN. Slikt arbeid gjøres blant annet gjennom synlighet i media, møter med politikere, felles brev med innspill til forhandlingsmøter, publikasjon av egne rapporter og ved å arrangere åpne møter.

Folk fra forskjellige land står og sitter rundt et konferansebord

Det er avgjørende at en ny internasjonal klimaavtale anerkjenner skogfolks rettigheter og deres rolle i forvaltningen av skogene. Vi samarbeider med organisasjoner i regnskogsland for å få inn en slik anerkjennelse i avtaletekstene, blant annet ved å tilrettelegge for at urfolk deltar i forhandlingene, som de årlige toppmøtene de internasjonale klimaforhandlingene under klimakonvensjonen UNFCCC.

FNs menneskerettighetsråd, spesialiserte traktatsorgan og spesialprosedyrer under FN er viktige arenaer i arbeidet for å forsvare skogfolks rettigheter. Prosessen Universal Periodic Review (UPR) innebærer en grundig gjennomgang av menneskerettighetssituasjonen i alle FNs medlemstater, og vi bistår våre partnerorganisasjoner når de bruker denne prosessen til å presse egne myndigheter. I Genève gjør vi og representanter for urfolk i prosjektlandene et felles lobbyarbeid der vi snakker med forskjellige lands offisielle delegasjoner, presenterer egen dokumentasjon på menneskerettighetsbrudd og fremmer formelle anbefalinger angående urfolks rettigheter til FN og regnskogslandenes regjeringer.

Kampen nytter. Her er noen av våre viktigste seiere:

– Kjempeseier for regnskog og isolerte urfolk i Peru

​Klaser med rød palmeoljefrukt

– Palmeolje i norsk biodiesel strupes fra 2021

– Achuar- og Wampisfolket stanser oljeutvinningsplaner

– Mektig investorgruppe krever avskogingsstans

En ape sitter på en gren med barnet sitt i armene

– Avskogingen går ned i Indonesia

– Historisk seier for urfolk i Peru

For første gang i Peru har en urfolksgruppe fått anerkjent retten til sitt eget territorium som dekker et regnskogsområde på 8000 km².

– Norge sier nei til palmeoljediesel

– Må betale dyrt for avskoging

– Droppet industriplaner i Amazonas

Store protester førte til at Brasils president trakk et omstridt forslag om å tillate gruvedrift i et stort regnskogsområde nordøst i Brasil.

Oljesøl på stammen til regnskogstrær

– Lyttet til protester mot olje i Peru

Peruanske myndigheter trakk konsesjonene til oljeutvinning i et regnskogsområde på størrelse med Rogaland fylke.

Regnskog fra Papa Ny-Guinea

– Banebrytende seier i Papua Ny-Guinea

Managalas, et 3600 kvadratkilometer stort flatt regnskogsområde i fjellene i Papua Ny-Guinea får status som verneområde.

– Strengere krav for drivstoff med palmeolje

Miljødirektoratet skjerper kravene for palmeoljeprodukter i biodrivstoff

– Oljefondet krever at menneskerettighetene respekteres

Oljefondet annonserer at alle selskaper som fondet investerer i skal respektere menneskerettighetene.

En ung gutt siter og ser ut over et nedhogd skogområde i Indonesia.

– Palmeoljegigant stanser avskogingen

Indonesias nest største palmeoljeprodusent Astra Agro Lestari stanser avskoging etter press fra Regnskogfondet og lover å satse i mer bærekraftig retning.

Brann i regnskog

– Oljefondet skal bidra til mindre avskoging

Det norske oljefondet styrker sitt engasjement for å unngå investeringer i selskaper som er ansvarlige for avskoging av tropisk skog.

Palmeoljeplantasjer sett fra luften.

– «Verdens verste selskap» skal stanse avskogingen

Oljefondet solgte seg ut av 23 palmeoljeselskaper som ikke produserer palmeolje på en bærekraftig måte.

Flyfoto av isolerte indianere på en elvebredd.

– 60 000 km² regnskog blir beskyttet

Regnskogfondet beskytter et 60.000 km² sammenhengende territorium for isolerte indianere i Peru.

Oljepalmefrukt

– Palmeoljekampanjen ble lansert

Allerede et halvt år etter palmoljekampanjen ble lansert hadde norske matprodusenter redusert forbruket av palmeolje med hele to tredeler.

Høye hus i trærne i landsby i Korowai, Vest-Papua, Indonesia

– Indonesia og Norge inngår skogavtale

Norge og Indonesia lanserte en samarbeidsavtale om redusert avskoging til en verdi av 6 milliarder norske kroner. Indonesia forpliktet seg i to år til å stanse ødeleggelsen av naturskog for å etablere plantasjer

Kvinne i landsby i Kongo med blå kjole og blått hodetørkle

– Hindret massiv hogst i Kongo

I 2007 skrinla Verdensbanken sin plan om å dele ut 600 000 km2 skog til hogstselskaper i DR Kongo, etter at Verdensbankens eget kontrollorgan påpekte at planen ville bidra til økt fattigdom i landet.

Flyfoto av to elver i regnskogen som møtes

– Norge skal redde regnskogen

I 2007 annonserte daværende statsminister Jens Stoltenberg på klimatoppmøtet på Bali at Norge vil bruke inntil tre milliarder kroner årlig på å bevare regnskog for å hindre klimaendringer.

Flyfoto av fem isolerte indianere med kroppsmaling og spyd og pil og bue

– Isolerte indianere skal beskyttes

Peru vedtar, som første stat i verden, i 2006 en nasjonal lov for beskyttelse av landets isolerte indianere.

Kvinne fra Kasai-Occidental i Kongo med ansiktsmaling og pelslue

– Pygmeene i Kongo ble endelig hørt

I 2005 støttet Regnskogfondet det første møtet av pygméorganisasjoner fra mange deler av DR Kongo, i en tid da myndighetene fortsatt fornektet at pygmeene egentlig var et urfolk.

Tre menn står på en stabel med tømmerstokker

– Første korrupsjonsdom i Indonesia

Avsløring av korrupsjon og ulovlig tømmerhogst på Mentawai-øyene førte i 2004 til den første dommen i Indonesia hvor korrupsjonsloven blir brukt til å felle de skyldige bak ulovlig hogst.

Utsikt gjennom en knust bilrute mot tømmer ved en elv

– Ulovlig hogst ble hardt straffet

I 2003 ble et illegalt tømmerprosjekt i Papua Ny-Guinea stanset takket være mange års arbeid av vår partnerorganisasjon Celcor. I 2011 ble tømmerselskapet dømt til å betale 700 millioner kroner i erstatning til lokalsamfunn.

Orang rimba-mann på jakt kaster et spyd

– Fikk rett til sin egen skog

Nasjonalparken på 600 kvadratkilometer sikrer nomadene rett til å leve videre på tradisjonelt vis og er den første i Indonesia som anerkjenner skogsfolks rettigheter innenfor en nasjonalpark.

Smilende Panara-jente med baby på armen

– Fikk flytte hjem etter 20 år i eksil

Panará-indianerne i Brasil, som ble tvangsflyttet på 1970-tallet på grunn av veibygging, fikk i 1996 endelig tilbake deler av sitt tapte territorium og fikk flytte hjem etter 20 år i eksil.

Smilende indianerjente fra Xingu

– Xingu – regnskogen som ble reddet

Ved hjelp av avansert satellittovervåking, og grenseekspedisjoner foretatt av indianerne selv, har vi klart å verne et regnskogområde på 27 000 kvadratkilometer.

Sting og høvding Raoni smiler til hverandre

– Sikret land for indianere i Brasil

I 1989 samlet den britiske musikeren Sting og indianerlederen Raoni internasjonal støtte for kravet om et eget territorium for kayapóindianerne i Brasil.

I Norge

Norge er en viktig internasjonal aktør når det gjelder bevaring av regnskog, både gjennom det norske klima- og skoginitiativet og gjennom organisasjoner som FN og Verdensbanken. Samtidig har Norge store investeringer i selskaper som opererer i verdens regnskoger. Dette gjør det viktig for Regnskogfondet å påvirke norsk politikk og norske investeringer. Gjennom bygging av allianser med skogfolks og urfolk i regnskoglandene, produksjon av grundig dokumentasjon og tett kontakt med norske politiske miljøer har vi tatt initiativ til, og påvirket, utviklingen av retningslinjer for norske offentlige beslutninger og investeringer.

Paneldebatt på Regnskogfondets konferanse State of the rainforest. 7 deltakere på en scene.

DIALOG: Vi påvirker beslutningstakere både i Norge og i utlandet. Her en paneldebatt med blant andre William Ambrose fra Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet.

Statens pensjonsfond - utland, SPU («Oljefondet») investerer i tusenvis av selskaper over hele verden, og tidvis avslører vi at noen av de selskapene bryter urfolks og skogfolks rettigheter. Gjennom dialog med Oljefondets forvaltere, presseoppslag eller innklaging av enkelte investeringer til Etikkrådet har vi sørget for at Oljefondet har fått selskaper til å endre praksis. I flere tilfeller har vi sett at Oljefondet på grunnlag av dokumentasjon fra Regnskogfondet og våre partnerorganisasjoner har valgt å trekke sine investeringer helt ut av selskaper som ødelegger regnskog – til skrekk og advarsel for andre selskaper over hele verden.

Vi følger tett med på norske politiske prosesser og bidrar hyppig med innspill til stortingsmeldinger og offentlige handlingsplaner av betydning for urfolks og skogfolks rettigheter.

Støtt kampen for skogfolkenes rettigheter.

Blir regnskogvokter