Slik jobber vi med bærekraftig finans

Foto: Shutterstock

De viktigste driverne for avskoging og forringelse av skog er landbruksutvidelse, hogst og mineralutvinning. Skadelig forretningspraksis knyttet til disse verdikjedene utgjør den største risikoen for regnskogen.

Samtidig spiller finansinstitusjoner en nøkkelrolle som aksjonær og finansierer av selskaper i verdikjeder med høy risiko for avskoging. Det gjør dem godt posisjonert til å påvirke disse selskapene til å vedta mer ansvarlige retningslinjer og praksiser.

RFN samarbeider direkte med nøkkelbedrifter og investorer med finansielle koblinger til disse selskapene for å fremme beskyttelsen av regnskog og de som lever av og i skogen, med et mål om å stoppe markedsdrevet avskoging.

TØMMERHOGST: Tømmerogst er en av de viktigste årsakene til avskoging og skogforringelse. Foto: RFN

I tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen

Vårt arbeid med internasjonale investorer, banker og selskaper, er i tråd med FNs bærekraftsmål (SDG) 15 Livet på Land og SDG 12 Ansvarlig Forbruk og Produksjon, det Globale Biodiversitetsrammeverket mål 14, 15, 19, samt målene i Parisavtalen.

RFN trekker på sitt store nettverk av partnerorganisasjoner i regnskogland, samt internasjonale ikke-statlige organisasjoner, akademikere og andre relevante interessenter, for å gi relevant og håndterbar innsikt til selskaper og finansinstitusjoner.

Vi promoterer beste praksis innen miljø-, sosiale- og forretningsetiske- (ESG) standarder, varsler finansinstitusjoner om materiell risiko de kan være utsatt for, og organiserer kunnskaps-og kapasitetsutvikling.

Rådgivning og ekspertise

Gjennom våre aktiviteter hjelper vi investorer som vil håndtere sin avskogingsrisiko, og bidra til å stoppe markedsdrevet avskoging, med:

  • Organisering av investorgrupper for aktivt eierskapsarbeid overfor selskaper
  • Støtte til bilaterale selskapsdialoger
  • Deltakelse i webinarer, konferanser og kurs
  • Publisering av forskningsrapporter, posisjonsnotater og kommentarer

Tollak Bowitz

Seniorrådgiver, avskogingsfrie markeder
(+47) 480 73 485
tollak@rainforest.no