Styret i Regnskogfondet

Kari Bucher

Nestleder
kari.bucher@arkitektur.no

Dagfrid Forberg

Styremedlem
Dagfrid.Forberg@idrettsforbundet.no

Sindre Tollefsen

Styremedlem
sindre.tollefsen@gmail.com

Andreas Tveteraas

Styremedlem
atveteraas@gmail.com

Hanne Bjurstrøm

Styremedlem
hannebjur@gmail.com

Elna Bastiansen

Styremedlem (ansattevalgt)
elna@rainforest.no

Espen Ruud

Styremedlem
espen_ruud@hotmail.com

Anne Martinussen

Styremedlem
annemart@gmail.com

Fernando Mathias Baptista

Styremedlem (ansattevalgt)
fernando@rainforest.no