Slik redder vi regnskogen

Vår erfaring viser at den mest effektive måten å beskytte regnskogen på er å sikre urfolk rettigheter til å forvalte skogen langsiktig.

En Yanomami-mann med tradisjonelle klær og ansiktsmaling smiler inn i kamera, mens mange andre står bak ham.

Vi har et uoffisielt slagord om at «rettigheter redder regnskog». La oss forklare hva dette betyr.

Mange urfolk bor i regnskogen. Urfolk har særskilte rettigheter som handler om mange spørsmål, men hvor det helt grunnleggende er at urfolk skal få være seg selv og skal kunne ivareta sin kultur og sitt levesett. Disse rettighetene er anerkjent gjennom FNs urfolkserklæring fra 2007 og ILO-konvensjon 169, i tillegg til at mange andre internasjonale konvensjoner gir urfolks rettigheter spesiell beskyttelse. 

Skogen som mange urfolk bor i gir dem alt de trenger for å leve. Derfor er skogen tett knyttet sammen med urfolks tradisjoner, kultur og levesett. Når en urfolksgruppes rett til egen skog blir anerkjent og nedfelt i lovverket kan altså ikke skogen hogges ned uten å bryte rettighetene til urfolksgruppen. 

Derfor er det slik at der hvor urfolks – og andre skogfolks – rettigheter er anerkjent, der blir skogen som regel stående: Rettigheter redder altså regnskog.

Redd regnskogen

Bli regnskogvokter

Amazonas

Hva er problemet?

I Amazonas ødelegges regnskogen i hovedsak på grunn av landbruk og kvegdrift, olje- og gassutvinning, gruve- og tømmerdrift og ulike infrastrukturprosjekter.

Hva gjør Regnskogfondet?

Vi jobber for en helhetlig beskyttelse og forvaltning av en rekke ulike typer verneområder på tvers av landegrensene i regionen, samtidig som vi er en pådriver for opprettelsen av nye urfolksterritorier.

Finn ut mer om Amazonas

Kart over Amazonas

Sentral-Afrika

Hva er problemet?

Regnskogen i Den demokratiske republikken Kongo står i fare for å åpnes for storstilt industriell hogst. Dette vil skape store problemer for 40 millioner kongolesere, som er direkte avhengig av skogen.

Hva gjør Regnskogfondet?

Vi jobber for at kongolesiske myndigheter skal anerkjenne pygmeenes rettigheter i det nasjonale lovverket og at landet skal ratifisere FNs urfolkskonvensjon. Vi jobber også for å dokumentere at skogfolk har legitime krav i forbindelse med myndighetenes arealplanlegging.

Finn ut mer om Sentral-Afrika

Kart over Sentral-Afrika

Sørøst-Asia og Oseania

Hva er problemet?

Regnskogen i Sørøst-Asia ødelegges raskest i verden. Ødeleggelsene skyldes i hovedsak plantasjedrift, ulovlig hogst, gruvedrift og bygging av demninger for vannkraft.

Hva gjør Regnskogfondet?

Vi jobber for å bremse avskogingen i regionen. For å oppnå dette vil vi sette urfolks rettigheter på nasjonale agendaer, bygge kapasitet i partnerorganisasjonene våre, motarbeide korrupsjon og kreve bærekraftig drift av industriene som i dag står for omfattende avskoging.

Finn ut mer om Sørøst-Asia og Oseania

Kart over Sørøst-Asia og Oseania

Redd regnskogen

Bli regnskogvokter

Tenksom indianerjente i profil, med et lite dyr på armen