Slik redder vi regnskogen

Vår erfaring viser at den mest effektive måten å beskytte regnskogen på er å sikre urfolk rettigheter til å forvalte skogen langsiktig.

Vi har et uoffisielt slagord om at «rettigheter redder regnskog». La oss forklare hva dette betyr.

Mange urfolk bor i regnskogen. Urfolk har særskilte rettigheter som handler om mange spørsmål, men hvor det helt grunnleggende er at urfolk skal få være seg selv og skal kunne ivareta sin kultur og sitt levesett. Disse rettighetene er anerkjent gjennom FNs urfolkserklæring fra 2007 og ILO-konvensjon 169, i tillegg til at mange andre internasjonale konvensjoner gir urfolks rettigheter spesiell beskyttelse.

Skogen som mange urfolk bor i gir dem alt de trenger for å leve. Derfor er skogen tett knyttet sammen med urfolks tradisjoner, kultur og levesett. Når en urfolksgruppes rett til egen skog blir anerkjent og nedfelt i lovverket kan altså ikke skogen hogges ned uten å bryte rettighetene til urfolksgruppen.

Derfor er det slik at der hvor urfolks – og andre skogfolks – rettigheter er anerkjent, der blir skogen som regel stående: Rettigheter redder altså regnskog.

Slik jobber vi på bakken

Skogfolkene står midt oppi kampen for regnskogen. Våre prosjekter i seks regnskogsland skal gi dem bedre forutsetning for å lykkes i kampen.

Slik jobber vi politisk

Vi deltar i de fleste internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, samtidig som vi jobber opp mot nasjonale myndigheter for å sikre grunnleggende rettigheter for menneskene som bor i skogen.

Slik jobber vi med bærekraftig finans

Vårt arbeid nytter

Vi vet at vi kan redde regnskogen. Vi har nemlig reddet mye allerede. Sjekk selv her.

Tenksom indianerjente i profil, med et lite dyr på armen

Redd regnskogen