Slik jobber vi for å redusere fattigdom

Mange av de fattigste menneskene på jorda er avhengige av den tropiske skogen for å leve. Skogbevaring er derfor noe av det viktigste vi kan gjøre for å hindre økt fattigdom blant menneskene som bruker og trenger ressursene i skogen.


En mor og to barn sitter i døråpningen i et lite hus i Indonesia.

Det er godt dokumentert at regnskogen er helt uvurderlig for overlevelsen av millioner av mennesker. Den gir mat, husly, medisiner, brensel, fôr og materialer til både urfolk og andre lokalsamfunn som bor i tropiske områder. Å ta vare på skogen er derfor livsviktig for disse menneskene.


VI JOBBER FOR Å REDUSERE FATTIGDOM VED Å:

Flyfoto av blikktak i et slumområde i Kinshasa.

Ha en rettighetsbasert tilnærming

Vi vet at det å sikre tilgang og rettigheter til skog, jord og naturressurser er noe av det viktigste som kan gjøres for at menneskene som bor i regnskogen skal kunne bestemme over sin egen utvikling og opprettholde sin kultur.

Når du har rettigheter, kan du bli hørt når store næringslivsinvesteringer som oljeutvinning, gruver, plantasjer og tømmerhogst truer livsgrunnlaget ditt.

Ved å sikre urfolk og andre skogfolks kollektive rett til deres egne landområder og territorier gir man dem muligheten til sosial utvikling og til å beskytte skogen for framtida. En rettighetsbasert tilnærming er derfor viktig for kunne bekjempe fattigdom.


Samarbeide med lokale partnere i sør

Det er de som lever i og av regnskogen som best vet hvordan skogen kan reddes. Vi samarbeider med lokale miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner for å ta vare på regnskogen og bedre lokalbefolkningens levekår.

Vi jobber i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia og Oseania.

Dette gjør vi blant annet gjennom rettighetsopplæring og advokatbistand, utvikling av alternative inntektsveier, kulturelt tilpasset utdanning, skogovervåking og kartlegging, og lokal organisasjonsbygging.

Selv om vi unngår å etablere tjenester som erstatning for statlige forpliktelser, kan det i noen tilfeller være nødvendig og effektivt å utvikle konkrete tiltak innenfor blant annet utdanning, ressursforvaltning og arbeidsplasser som er tilpasset den lokale kulturen. Dette kan hjelpe lokalsamfunnene å kreve slike tjenester fra staten.


Fire barn i ulike aldre. Den eldste holder den yngste.

Påvirke politiske beslutningstakere på alle nivå

Forholdene til menneskene som bor i regnskogen påvirkes av beslutninger og faktorer som spenner helt fra den lokale landsbyen til det høyeste internasjonale nivå. Det er viktig for oss å påvirke alle nivåer som er relevante for vern av regnskogen og rettighetene til menneskene som bor der.

Vi har derfor en politisk komponent i alle våre prosjekter, slik at aktører på myndighetsnivå kan påvirkes til å forbedre eksisterende lovverk og praksis som påvirker levekårene til menneskene som bor i regnskogen.


Man skimter et trehus i toppen av et høyt regnskogtre.

Få norske politikere med på laget

Vi har satt regnskogbevaring og urfolks rettigheter høyt på den norske politiske agendaen over mange år, og har lykkes i å skape en høy bevissthet blant norske beslutningstakere og politikere om at regnskogbevaring og bærekraftig forvaltning av naturressursene er avgjørende for å oppnå fattigdomsbekjempelse.

Dette vises både gjennom tverrpolitisk støtte til den norske klima- og regnskogssatsningen og gjennom prioriteringer i norsk miljø- og utviklingspolitikk. Regjeringen har slått fast at Norge skal bli verdensledende på miljøbistand, og vi vil jobbe for at denne ambisjonen realiseres i praksis.


En lys sommerfugl sitter på en grein

Utvikling inn i regnskogssatsningen

Norske myndigheter lanserte i 2007 en norsk klima-og skogsatsing, og lovet at de ville bruke inntil tre milliarder kroner årlig på bevaring av regnskog. Dette kom som følge av et initiativ fra Regnskogfondet og Norges Naturvernforbund, og har på mange måter vært en suksess. Regnskog er satt høyt på dagsorden både internasjonalt og i mange regnskogland, avskogingen er redusert i viktige skogland som Brasil, og urfolk og miljøorganisasjoner har fått økt innflytelse i sitt arbeid for skogbevaring og styrking av rettighetene til urfolk og andre lokalsamfunn. Det viser at regnskogsatsingen både har vært god miljø- og utviklingspolitikk.

Vi jobber for å skape bevissthet og støtteblant norske beslutningstakere om at skogen har mange flere verdier ennde klimamessige. Selv om et hovedmål til klima- og skoginitiativet er å bidra til globale utslippsreduksjoner, er satsningen også en del av kampen mot fattigdom og for lokal utvikling.

Vi jobber for at den norske regnskogsatsningen gjennomføres på en måte som ivaretar hensyn til urfolk og andre skogbaserte lokalsamfunn. Dette mener vi er helt nødvendig for at regnskogssatsningen skal være bærekraftig og lykkes.

Skogbevaring er noe av det viktigste vi kan gjøre for å hindre økt fattigdom.