Kjempeseier for regnskog og isolerte urfolk i Peru

Kjempeseier! Perus største urfolksreservat får nå endelig grønt lys. Urørt regnskog på størrelse med en fjerdedel av Danmark vernes, eksisterende tømmerkonsesjoner skal trekkes tilbake og ukontaktede urfolk beskyttes. Regnskogfondet og den peruanske urfolksorganisasjonen ORPIO jubler.

I Yavari-Tapicheområdet i Peru bor det mange ukontaktede urfolksgrupper som lever i isolasjon. Flyfoto: Armando Lamadrid/Regnskogfondet

Perus president undertegnet nylig et dekret som etablerer urfolksreservatet Yavari-Tapiche. Reservatet er enormt, rundt en fjerdedel av Danmark i areal, og ligger langs Perus grense mot Brasil. Regnskogen her er blant de mest artsrike og intakte regnskogene i verden.

Etableringen av reservatet er en stor seier for urfolks rettigheter, de ukontaktede urfolkene som lever i isolasjon i området og for vår planet. Regnskogfondet har kjempet for etablering av Yavari-Tapiche i nesten to tiår.

Hogstkonsesjoner skal trekkes tilbake

Dette betyr også at alle de 16 hogstkonsesjonene som tidligere er blitt tildelt i området skal trekkes tilbake og omplasseres, og beskyttelsesmekanismer for området blir iverksatt.

Urfolk som Matses, Remo Auca og andre ukontaktede urfolksgrupper lever i isolasjon i regnskogene som nå blir et reservat og som omfatter 11.000 kvadratkilometer med urørt regnskog. Det at området nå vernes betyr at disse urfolksgruppene kan leve fritt fra trusselen fra olje- og tømmerselskaper.

- Etableringen av Yavari-Tapichereservatet er en kjempeseier for beskyttelsen av isolerte urfolksgrupper i Peru, sier spesialrådgiver Anders Krogh i Regnskogfondet.

Krogh sier også at betydningen av denne seieren ikke kan undervurderes.

- Dette er det største urfolksreservatet som er opprettet i landet noensinne, og det representerer en symbolsk slutt på 18 år med politisk uvilje mot å etablere slike reservater. Ukontaktede urfolksgrupper er blant de mest sårbare menneskene på jorda, og reservatet Yavari-Tapiche ligger i et område med flest ukontaktede grupper i verden i dag.

-Det har vært en lang og hard kamp, sier Regnskogfondets spesialrådgiver Anders Krogh. Det er slike seiere som gir oss håp om at det nytter å kjempe for regnskogen og menneskene som lever der. Etter 18 år har vi endelig lykkes.

Urfolk jubler - og avventer

Jorge Pérez Rubio leder den lokale urfolksorganisasjonen ORPIO, Regnskogfondets hovedpartner i Loretoregionen der reservatet ligger. Han understreker også viktigheten av etableringen av reservatet.

- Etableringen av Yavari-Tapiche er en stor seier og resultatet av to tiår med kamp. Nå skal vi fokusere på implementering ved å gi innspill til beskyttelsesplanen for reservatet i samarbeid med peruanske myndigheter. Vi takker Regnskogfondet for støtten igjennom alle disse årene. Den har vært avgjørende for vår politiske gjennomslagskraft lokalt, regionalt og nasjonalt og slik bidratt til etablering av Yavari-Tapiche, sier han.

Beatriz Huertas er rådgiver for Regnskogfondet og er en anerkjent peruansk ekspert på urfolk som lever i isolasjon. Hun er lettet, men også avventende.

- Det er viktig at den peruanske staten nå gjennomfører vedtaket. Juridisk og faktisk sikkerhet er helt grunnleggende for at urfolk i selvvalgt isolasjon skal kunne overleve. Mennesker utenifra og næringsinteresser som tømmerhogst truer selve eksistensen til isolerte urfolk, sier hun.

Håp for framtiden, men kampen er ikke over

-Dette vedtaket kom i grevens tid, sier Anders Krogh. Isolerte urfolk mangler motstandskraft mot ukjente sykdommer. Koronaviruset, sammen med andre og mer vanlige virus, er en dødelig trussel mot hele landsbyer. Vi har sett denne tragedien utspille seg andre steder i verden når misjonærer, tømmerhoggere og andre kommer i kontakt med isolerte urfolk. Vi håper nå dette ikke skjer i Yavari-Tapiche.

Seks andre foreslåtte reservater venter på endelig godkjenning. Regnskogfondet støtter arbeidet med å opprette disse. Regnskogfondets partnere i Peru har nylig lagt inn en begjæring mot den peruanske staten hos Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen (IACHR) som et føre-var-tiltak. Begjæringen begrunnes med at Peru ikke har oppfylt sine juridiske forpliktelser ved å drøye med å etablere disse reservatene og dermed unnlate å verne om isolerte urfolks rett til liv og til sine tradisjonelle områder.

Regnskogfondets arbeid i Yavari-Tapiche

Regnskogfondet har siden 2004 støttet lokale partnerorganisasjoner som ORPIO og tidligere også AIDESEP i deres arbeid for å beskytte isolerte urfolk i Peru.

Vi har et tett samarbeid med antropolog Beatriz Huertas og rettighetsorganisasjonen IDL. Støtten fra Regnskogfondet har sørget for å dokumentere eksistensen av isolerte urfolk i reservatet og spilt en avgjørende rolle i etableringen av reservatet. Hele verktøykassen ble brukt i arbeidet; politisk lobbyvirksomhet, synlighetskampanjer i media, fremming av lovforslag og juridiske søksmål mot peruanske myndigheter.

Bli med og redd regnskogen