Kvinnedagen - Heltinne fra Amazonas

Urfolksaktivisten og politikeren Sônia Guajajara (48) fra Guajajara-Tenteharfolket nordøst i Brasil er Brasils første urfolksminister noen sinne.

Foto: Pablo Albarenga

Sônia vil få oss til å forstå at det finnes ingen viktigere kamp nå enn å ta vare på jorda. Eller sagt med Sônias karakter­istiske eleganse: “Kampen for Moder-jord er alle kampers mor!”

Foto: Thomas Marent

Regnskogen har eksistert i over 60 millioner år.

Regnskogfondet jobber for å få flere land til å gi den nye presidenten i Brasil, Lula da Silva, politisk og finansiell støtte slik at han skal kunne innfri sitt løfte om null avskoging innen 2030. Du kan gjøre en forskjell! Din støtte er viktig i dette arbeidet.

Foto: Thomas Marent

Bilde fra inne i regnskogen. Lianer som henger ned.

Redd regnskogen, redd verden

Foto: Faksimile Time Magazine

I mai i fjor var Sônia Gua­jajara på Time Magazine’s liste over de 100 mest innflytelsesrike personene i verden.

Sônia har omfattende bakgrunn som urfolksaktivist, og leder nå det nyopprettede brasilianske urfolksministeriet. Hun har tidligere vært koordinator for Regnskogfond­ets samarbeidspartner, APIB, som er Brasils største urfolksor­ganisasjon. Som leder av APIB, har hun adressert FN i Genève, utfordret EUs importpolitikk og snakket med verdens ledere under klimatoppmøtene i Storbritannia og Egypt. Hun kom med skarp kritikk mot rike lands unnfallenhet i forhandlingene om en global naturavtale i Canada i desember.

Naturen overlever uten mennesket, men menneskene overlever ikke uten naturen.

Regnskogfondet beskytter i dag et totalt areal med regnskog som er nesten like stort som Norge og Sverige til sammen. Din støtte er viktig. Du kan gjøre en forskjell for dyrene, plantene, menneskene som bor i regnskogen og klimaet på kloden vår. Bli med å redd regnskogen!

Ønsker du å bidra?

Du kan gjøre en forskjell! Bli regnskogvokter, vær med å redde den unike skogen.

Lite betyr mye. Du kan bidra til å gjøre en forskjell.

250 kroner pr måned =Bevarer 600 trær i ett år

600 trær tilsvarer det årlige utslippet til 105 nordmenn.

Bli Regnskogvokter

Hva gjør Regnskogfondet?

  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
  • Gi støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir den stående.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene, naturtoppmøter og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
  • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.

Redd regnskogen, redd verden

Slik forvaltes midlene