Forurenser like mye som alle verdens biler!

Rasering av tropisk regnskog frigjør like mye CO2 som alle verdens biler

Trærne i regnskogen fanger og lagrer enorme mengder CO2. Når trærne hogges frigjøres klimagassen og slippes ut i luften vi puster i.

Du kan gjøre en forskjell!

Vil du vite mer om hvorfor regnskogen er viktig for oss i Norge? Scroll ned!

Regnskogen lagrer minst 1000 milliarder tonn CO2. Dette tilsvarer Norges totale utslipp i 24.000 år.

Foto: Araquém Alcântara

Nå kan dette være slutt.


Hvert sjette sekund forsvinner regnskog tilsvarende en fotballbane – for at vi skal få kjøtt, soya, palmeolje og tømmer.

Vi kan ikke la det skje!

Foto: Araquém Alcântara

Bilde fra inne i regnskogen. Lianer som henger ned.

Redd regnskogen, redd framtiden!

Til nå har menneskene rasert et regnskogsområde større enn hele EU, Storbritannia, Norge, Island og Sveits til sammen. Det meste har skjedd de siste 50 årene.

50-80% av jordens plante- og dyrearter finnes i regnskogen.

Det haster! Vi må stoppe raseringen av regnskogen for å forhindre massiv artsutryddelse og katastrofale klimaendringer.

To tredjedeler av verdens tropiske regnskog er nå fullstendig utslettet eller delvis ødelagt. Hvis vi virkelig vil bremse den globale oppvarmingen som påvirker oss alle, er det ingen vei utenom å stanse raseringen.

Rundt 10 prosent av verdens CO2-utslipp kommer fra rasering av tropisk regnskog. Det er omtrent like mye som fra alle verdens biler.

Trærne i regnskogen gjør en viktig jobb med å fange CO2 fra atmosfæren og lagre karbon. Når trærne hogges frigjøres klimagassen og slippes ut i luften vi puster i. Utslippene er i overkant av tre milliarder tonn CO2 årlig.

De store regnskogene lager sitt eget regn, og styrer nedbørsmønstre langt utenfor sitt område. Dette er viktig for vår matsikkerhet. Når store områder raseres, klarer ikke regnskogen lengre å produsere dette regnet. Regnskogen kan da konverteres til savanne på skremmende kort tid uten at vi kan stoppe det. Da vil de fleste planter og dyr på landjorden forsvinne og verdens mest unike økosystem vil være borte for alltid.

Forskning viser at artsmangfoldet er helt essensielt for at regnskogen og andre økosystemer kan gjøre disse livsviktige jobbene. Tap av artsmangfold er direkte koblet til at viktige økosystemtjenester forsvinner.

Menneskene er avhengige av andre arter for å overleve. Tenk bare på hvordan biene pollinerer avlingene vi spiser, eller meitemarkene som balanserer syrenivået i jordsmonnet, slik at vi kan dyrke mat.

Slike naturlige prosesser som mennesket nyter godt av kalles økosystemtjenester. Og regnskogen bidrar med en hel bråte av dem: Den lagrer karbon og motvirker klimaendringer, den lager masse regn, mange matvarer har sin opprinnelse i regnskogen, regnskogen gir oss medisinske virkestoffer, beskytter befolkningen mot sykdom og skaper et levelig klima for mennesker.

Den gode nyheten er at denne krisen er menneskeskapt, sammen kan vi stoppe det. Men, det haster.

Du kan gjøre en forskjell!

Ønsker du å bidra?

I dag har Regnskogfondet omtrent 10.000 digitale Regnskogvoktere rundt om i Norge. Som Regnskogvokter bidrar du i kampen med å beholde den unike skogen. Sammen med Regnskogfondet bidrar Regnskogvokterne til direkte beskyttelse av 720.000 km2 regnskog - et areal på størrelse med Norge og Sverige til sammen.

Lite betyr mye. Du kan bidra til å gjøre en forskjell.

250 kroner pr måned =Bevarer 600 trær i ett år

600 trær tilsvarer det årlige utslippet til 105 nordmenn.

To gorillaer, mor med unge, i tett regnskog.

Foto: Araquém Alcântara og Thomas Marent

Regnskog så langt øyet kan se med et tynt tåkelag over tretoppene.

Redd regnskogen, redd framtiden!

Hva gjør Regnskogfondet?

  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
  • Gir støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gir opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir skogen stående.
  • Gir opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
  • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.

Slik forvaltes midlene