Det haster for regnskogen, men ikke for regjeringen

Manglende innsats på flere punkter i det nye forslaget til statsbudsjett.

Soyaindustrien er den nest største årsaken til avskoging i Sør-Amerika og soya er i dag en sentral ingrediens i dyre- og fiskefôr i Norge.

Regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til å fjerne miljø som et prioritert innsatsområde for bistanden gjennom de frivillige organisasjonene. NGO-bistand til bærekraftig forvaltning av naturressurser kuttes, til tross for at FNs bærekraftsmål framhever sammenhengen mellom miljø og utvikling.

Miljøbistand er et av fem hovedsatsningsområder for norsk bistand.

- Det er uforståelig at regjeringen fjerner miljøbistand som et mål for bistanden gjennom frivillige organisasjoner. Dette skjer til tross for at denne bistanden har gitt svært gode resultater og er viktig for å sikre lokalsamfunns rett til å forvalte egne naturressurser, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Stortinget har tidligere bedt regjeringen om å sikre større forutsigbarhet for langsiktige bistandssatsinger som miljø, men regjeringen viser ingen tegn til å innfri på dette området i det foreslåtte budsjettet.

Trenger en dobling av midler til regnskogssatsing for å nå FN-mål

Regnskogfondet er fornøyd med at bistanden holdes på et høyt nivå, og at Norges regnskogsatsing får en liten økning slik at den nå er tilbake til tre milliarder kroner.

- Men for å nå FN-målet om å stanse avskogingen i verden innen 2020 trenger vi mer penger. Norge bør doble støtten til regnskogsbevaring i løpet av kort tid, sier Ranum.

Ingen tiltak mot miljøskadelig palmeoljedrivstoff

Før sommeren påla Stortinget regjeringen å utrede en avgift for å sikre at biodrivstoff som omsettes i Norge er bærekraftig. Regjeringen viser ingen tiltak for å stanse eller begrense salget av palmeoljedrivstoff i statsbudsjettet.

- Det haster å få på plass en avgift som sikrer at palmeoljediesel ikke er billigere enn annet drivstoff. Dagens avgiftssystem gjør at palmeolje utkonkurrerer miljøvennlig biodrivstoff, og dette kan ikke fortsette, sier Ranum.

I dag selges det store mengder biodiesel som er laget av palmeolje. Denne typen diesel fører til enda høyere klimagassutslipp enn fossil diesel.

Ingen forsøk på å fjerne regnskogødeleggende soya

Regjeringen velger å ikke satse på å fjerne bruken av regnskogødeleggende soya i fiske- og dyrefôr. Soyaindustrien er den nest største årsaken til avskoging i Sør-Amerika, og Regnskogfondet mener derfor at oppdrettsnæringa i Norge må bruke andre proteinkilder enn soya i fiskefôret. Regjeringen må støtte arbeidet for å utvikle bærekraftige fôralternativer.

- Regjeringen ønsker å femdoble lakseproduksjonen innen 2050 og vi må derfor utvikle alternative proteinkilder slik at konsekvensene for regnskogen ikke blir katastrofale, sier Ranum.

Støtte til menneskerettighetsarbeid

Statsbudsjettet inneholder også økt støtte til menneskerettighetsarbeid, blant annet gjennom å styrke arbeidet for å beskytte menneskerettighetsforkjempere i Colombia. Colombia er i dag et av verdens farligste land for aktivister som forsvarer menneskerettighetene og miljøet.

- Det er svært bra at regjeringen øker støtten til menneskerettighetsforkjempere i utsatte land, sier Ranum.