La regnskogen stå!

For klimaet og for vår felles framtid.

Forskere forteller oss klart og tydelig at bevaring av skog er ett av våre mest effektive verktøy for å løse klimakrisen. I tillegg er det den billigste løsningen. 

Regnskogen binder opp skadelige klimagasser

Vi mennesker bidrar til at jorda blir varmere og at været blir mer ekstremt, fordi vi slipper store mengder klimagasser ut i atmosfæren. Gassene legger seg som et lokk på jordkloden, med alvorlige følger.

Dette skjer blant annet fordi vi ødelegger regnskogen. Visste du at mellom 11-15 % av alle utslipp av klimagassen C02 kommer fra hogging av skog? Til sammenlikning er utslipp fra alle verdens biler og fritidsbåter ca 4% til sammen, og alle verdens flytrafikk ca 2%!

Alle trærne og vekstene i regnskogen binder nemlig opp enorme mengder CO2, like mye som Norges samlede utslipp, på nåværende nivå, i hele 10.000 år!

Ikke nok med det, regnskogen suger kontinuerlig til seg mer CO2 fra atmosfæren. Slik bidrar regnskogene til å bremse klimaendringene.   Når vi ødelegger regnskogen, frigjøres den lagrede CO2’en- med alvorlige konsekvenser.

Du kan være med å redde regnskogen .


Hva skjer når jorda blir varmere og været mer ekstremt?


 • Sårbare økosystemer settes ut av balanse.
 • Plante- og dyrearter dør ut fordi leveområdene deres forsvinner i høyt tempo.
 • Hyppigere og mer ekstremtørke og -vær truer matproduksjonen vår, forsterker naturkatastrofer og har ført millioner av mennesker på flukt.
 • Stigende havnivå og økende temperaturer kan gjøre mange steder ulevelige i framtiden.

De siste 100 årene er 1/3 av regnskogen blitt helt borte! 1/3 er blitt delvis ødelagt eller degradert og er derfor ikke like flink til å gi oss det samme som urørt skog. Kun 1/3 av verdens regnskoger er uberørt urskog.

Vil du redde regnskogen?

Det er altså kjempeviktig at vi lar regnskogen stå. Heldigvis kan du være med og hjelpe jorda vår til å bli frisk igjen. Du kan bli regnskogvokter og passe på regnskogen.

Sammen skal vi jobbe for å la regnskogen stå!

Hva gjør Regnskogfondet?

 • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
 • Gi støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
 • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
 • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir den stående.
 • Gi opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
 • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
 • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.

Slik forvaltes midlene