Invester i fremtiden

Vi må stoppe avskogingen innen 8 år hvis vi skal nå 1,5 graders målet og unngå katastrofale klimaendringer

I følge mer enn 250 vitenskapelige studier vil det være umulig å holde oppvarmingen av kloden til under 1,5 grader uten å stoppe avskogingen av tropisk regnskog innen 8 år.

Forskjellen på 1,5 grader eller 2 grader er enda mer katastrofale klimaendringer i form av tørke, flom og ekstremvær over hele kloden. Les mer om dette her

Ett av de viktigste og også billigste klimatiltakene for å unngå disse katastrofene er å redde regnskogen. Du kan gjøre en forskjell!

Ved å bli regnskogvokter kan du, med bare 250 kroner i måneden redde mye skog og stoppe utslipp tilsvarende 90 nordmenns utslipp i året!

Vi kan ikke løse klimakrisen uten å redde regnskogen! Den er sammen med havet verdens største karbonfangst og lagringsanlegg.

Faktisk så lagrer den mer enn 500 milliarder tonn CO2. Det er mer enn 10 000 år med norske utslipp på dagens nivå

INVESTER I FREMTIDEN!

REDD REGNSKOGEN!

Bli Regnskogvokter

Hva gjør Regnskogfondet?

  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
  • Gi støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir den stående.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
  • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.