69% av verdens dyr er borte

Verdens dyrebestander har blitt redusert med alarmerende 69% siden 1970!

Naturen er ikke avhengig av oss, men vi er avhengige av naturen.

Samtidig er vi mennesker på full fart til å ødelegge livsgrunnlaget vårt, naturen. WWFs ferske rapport om naturens tilstand, Living Planet, viser at verdens dyrebestander har blitt redusert med over 2/3-deler i løpet av de siste 50 årene! Den største årsaken er nedbygging av natur og villmark og overfiske og forsøpling av havet, som er leveområdene og hjemmet til dyr og planter. I tillegg spiller klimaendringer en stor rolle.

Uten naturen kan vi mennesker faktisk ikke overleve. Den gir oss luften vi puster i, rent vann, maten vi spiser, virkestoffer til medisiner og mye, mye mer. Faktisk er all økonomisk aktivitet i bunn og grunn avhengig av naturen.

Artsutryddelse er en global krise. Vi kan løse den, for denne katastrofen er menneskeskapt, men det haster. Redder vi regnskogen, er vi langt på vei til å hindre videre ødeleggelse av livet på jorda, også utenfor regnskogen. Inntil 80% av alle arter på landjorden lever i regnskogen.

Du kan gjøre en forskjell!


Vil du redde regnskogen?

Alt henger sammen med alt

Hvert tre, hver fugl, hvert pattedyr, hver insekt, hver sopp og hver plante har en viktig rolle i en finbalansert og friskt økosystem der alle artene er avhengige av hverandre. Det gjelder også for oss mennesker. Vi må spille på lag med naturen istedenfor å ødelegge den.

Menneskene er avhengige av andre arter for å overleve. Tenk bare på hvordan biene pollinerer avlingene vi spiser, eller meitemarkene som balanserer syrenivået i jordsmonnet, slik at vi kan dyrke mat.

Slike naturlige prosesser som mennesket nyter godt av kalles økosystemtjenester. Og regnskogen bidrar med en hel bråte av dem: Den lagrer karbon og motvirker klimaendringer, gir oss medisiner, beskytter befolkningen mot sykdom og skaper et levelig klima for mennesker. Regnskogen lager faktisk sitt eget regn, og styrer nedbørsmønstre langt utenfor sitt eget område.

Forskning viser at artsmangfoldet er helt essensielt for at regnskogen og andre økosystemer kan gjøre disse livsviktige jobbene. Tap av artsmangfold er direkte koblet til at viktige økosystemtjenester forsvinner.

Blant annet er det sett en sammenheng mellom redusert artsmangfold og overføring av smittsomme sykdommr til mennesker, dyr og planter.

Nå er vi på ville veier: Vi pumper ut klimagasser som øker temperaturen og forstyrrer balansen i økosystemene, og vi raserer dyrenes og plantenes leveområder for å kunne drive jordbruk.

Konsekvensene er dystre: Dyre- og planteartene dør ut i et tempo vi ikke har sett maken til i nyere tid – opptil 1000 ganger raskere enn i førindustriell tid.

Vi kan endre dette, for denne katastrofen er menneskeskapt. Du kan gjøre en forskjell, men vi har veldig dårlig tid! Inntil 80% av alle arter på landjorden lever i regnskogen. Vi må redde regnskogen. Bli regnskogvokter nå!

Sammen jobber vi for å la regnskogen stå!

Hva gjør Regnskogfondet?

  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
  • Gi støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir den stående.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
  • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.

Slik forvaltes midlene