Peru

Peru er verdens fjerde største regnskogland med et rikt dyre- og planteliv, men skogen er under sterkt press fra kriminelle og næringsliv.

ARTSRIK: Regnskogen i Peru er et av verdens mest artsrike økosystemer, men er under sterkt press. Her er det arapapegøyer som har forskynt seg av leire fra en klippe i regnskogen, sannsynligvis for å sikre seg leirens viktige mineraler. Foto: Thomas Marent

Regnskog

60 % av Peru er dekket av Amazonasregnskogen, et område dobbelt så stort som Tyskland. Regnskogen i landet er et av områdene som er rikest på biologisk mangfold i verden. Peru ligger på femteplass på lista over land med flest dyre- og plantearter i verden.

De levende vekstene i Perus regnskog lagrer minst 57 milliarder tonn CO2 både over og under bakken, ifølge Regnskogfondets beregninger. Beregningsmetoden vår finner du på denne siden.

Peru:

 • Mer enn 60 prosent av landet er dekket av regnskog.
 • I regnskogen lever minst 350 000 urfolk fordelt på rundt 51 folkegrupper.
 • Landet har det høyeste antallet fuglearter i verden, og 44 prosent av disse lever i regnskogen.
 • Peru har verdens tredje største mangfold av pattedyr.

Urfolk

Minst 350 000 urfolk fordelt på 51 folkegrupper lever i regnskogen i Peru, inkludert urfolksgruppene Achuar, Wampis, Shipibo-Konibo og Ashaninka.

Det er anslått at minst 25 urfolksgrupper med rundt 7500 individer lever i frivillig isolasjon dypt inne i Perus regnskog.

Urfolk verner om nesten en fjerdedel av regnskogen i landet. Over 180.000 kvadratkilometer er anerkjent som urfolksterritorier. Nesten 700 lokalsamfunn venter fremdeles på å få anerkjent landrettighetene sine.

Urfolk i Peru blir truet på livet av kriminelle som ønsker å utnytte regnskogen økonomisk. Landområdene deres forurenses av olje- og gruvevirksomhet og produksjon av kokain. Regnskogen ødelegges av ulovlig hogst og landbruk.

Tørket ut innsjø omringet av skog. Gravemaskiner i bakgrunnen

PROTEST: En representant for urfolket i Peru protesterer mot veiutbygging i Perus regnskog. Foto: Regsnkogfondet

Trusler

Mellom 2001 og 2018 mistet Peru et skogsområde som var omtrent halvparten så stort som Nederland. Avskogingen nådde en topp under pandemien i 2020, da mer enn 2000 km2 skog gikk tapt.

Ulovlig hogst er utbredt i Peru og en hoveddrivkraft bak ødeleggelsen av skogen i landet. Den kan knyttes til mafialignende karteller, ofte også til den omfattende kokainindustrien. Gjennomgripende korrupsjon gjør det vanskelig å stanse denne aktiviteten. Hogst - både lovlig og ulovlig - og kokain produksjon og -smuglingen er blant de største truslene mot urfolk generelt i Peru, også for de som lever isolasjon.

To hus og en gruppe indianere omringet av skog, sett ovenfra

SÅRBARE: Urfolk som lever i frivillig isolasjon i Peru har ingen motstandskraft mot smittsomme sykdommer og kan dø som en følge av kontakt med utenforstående. Her er en urfolksgruppe fotografert i grenseområdet mellom Peru og Brasil. Foto: FUNAI

Olje- og gassutvinning, gullgraving, og i økende grad industriell landbruk truer også Perus regnskog og fører til ødeleggelse og forurensning. Veibygging åpner opp tidligere utilgjengelige områder for migranter og fører med seg økt avskoging og landkonflikter.

Staten har ikke kontroll med den utbredte ulovlige virksomheten i regnskogen, som hogst, cocadryrking og gullgraving, og klarer ikke garantere for sikkerheten til urfolk som lever med trusler om vold. Samtidig velger den å straffe de som protesterer mot staten eller uttaler seg mot økonomiske interesser og andre trusler.

Behovet for å forbedre landets skogforvaltnings- og urfolkspolitikk er akutt. Til tross for noen tilsynelatende positive tiltak, er tendensen fra politisk hold i Peru at selskaper bør få enklere tilgang på skogområder for å få utvinne naturressursene der. Skogvernloven i Peru ble betydelig svekket i 2023, og selskaper har nå lettere tilgang til naturressursene i regnskogen.

Oljesøl ved rørledninger i regnskog

OLJESØL: Regnskogen i Peru er full av ressurser, og olje er en av dem. Dessverre ser det alt for ofte slik ut når oljen skal hentes ut av skogen.

Norge og Peru

I 2014 undertegnet Peru, Tyskland og Norge en felles intensjonserklæring til støtte for Perus innsats for å stanse tapet av skog i peruansk Amazonas. Målet var å redusere klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse, først og fremst ved å gjøre skog- og landbrukssektoren karbonnøytral og utvide verneområder og urfolksreservater.

I 2021 ble samarbeidet utvidet, da Storbritannia og USAID sluttet seg til partnerskapet med mål om å øke innsatsen for å redusere avskogingen i Perus regnskog i Amazonas innen 2025.

Kilde: NICFI

Dette gjør Regnskogfondet i Peru

 • Sammen med våre partnere i Peru jobber vi for opprettelse og bedre beskyttelse av urfolksterritorier og bærekraftig skogforvaltning som styrker levevilkårene til lokalbefolkningen. Der urfolk og lokalsamfunn får anerkjente rettigheter til sine tradisjonelle skogområder, ser vi at regnskogen blir stående.
 • Der hvor det lever isolerte urfolk, jobber vi og våre partnere med å overvåke regnskogen og driver påvirkningsarbeid for å få politisk og lovmessig beskyttelse av territoriene deres.
 • Vi og våre partnere i Peru følger med på truslene mot regnskog og urfolk og bruker rettslige midler og politisk påvirkning for å beskytte skogen og menneskene som lever der.
 • En viktig del av arbeidet er også å følge opp regnskogavtalen mellom Norge og Peru for å bidra til at den iverksettes på best mulig måte.

Våre andre prosjektland i regionen: 

Regnskog med ett fjell midt i.

GODKJENT: Fjell i Sierra Del Divisor nasjonalpark i Peru. Regnskogfondet og partnere har lenge kjempet for opprettelsen av et urfolskreservat i denne delen av Peru. Reservatet er nå blitt godkjent av myndighetene i landet. Foto: Diego Pérez/El Taller

Dette har vi oppnådd i Peru

 • Regnskogfondet samarbeider med urfolksbevegelsen i Peru om å beskytte urfolksgrupper som lever i frivillig isolasjon dypt i den peruanske regnskogen. Sammen jobber vi for å beskytte regnskogen de lever i og menneskerettighetene deres. Urfolksorganisasjoner i Peru har, med vår støtte, etablert et nettverk av kontrollposter hvor urfolk jobber for å beskytte områdene der de isolerte urfolkene bor.
 • Sammen har vi bidratt til å opprette Perus hittil største reservat, Yavari-Tapiche, i 2021. Reservatet er på størrelse med en fjerdedel av Danmark. Tillatelsene til tømmerhogst i området ble trukket tilbake, og både regnskogen urfolkene som lever der har nå sterkere beskyttelse.
 • Opprettelsen av to andre urfolksreservater på tilsammen 15.000 kvadratkilometer er på trappene. Det er et område like stort som Telemark fylke. Den ene, Sierra Del Divisor Occidental, ble vedtatt opprettet i september 2023 og venter bare på en siste godkjenning fra Perus president. I Napo Tigre, det andre foreslåtte reservatet, har peruanske myndigheter nylig offisielt anerkjent at det bor isolerte urfolk. De er dermed lovpålagt å opprette urfolksreservatet.

 • Forurensning fra oljeutvinning er et stort problem for urfolk og regnskogen i deler av Peru. Vannet og jorda i deres tradisjonelle landområder blir forurenset av lekkasjer fra oljerør. Sammen med urfolkspartnerne våre har vi fått på plass overvåking og dokumentasjon på problemet og løftet det på den nasjonale agendaen i Peru.
 • En bit av Perus regnskog på størrelse med Rogaland fylke ble regulert til oljeutvinning i 1995, og store deler av konsesjonen som er gitt av peruanske myndigheter overlapper med Achuar- og Wampisfolkets tradisjonelle regnskogområder. Achar- og Wampisfolket, med støtte fra Regnskogfondet, har i flere tiår klart å stoppe oljeutvinningsplanene, men presset fra oljeindustrien og peruanske myndigheter fortsetter.

Støtt vårt arbeid for å bevare regnskogen i Peru.

Kontakt

Anders Krogh

Spesialrådgiver, politikk
(+47) 411 40 674
anders@rainforest.no