Adform Tracking Pixel

Brasil

Brasil er verdens største regnskogland, men nesten halvparten av landets regnskog er enten rasert eller skadet.

En gutt sikter med pil og bue

Verdens største sammenhengende regnskogsområder befinner seg i Brasil. Her finnes store, intakte økosystemer og en mangfoldig gruppe av urfolk og andre skogavhengige folk.

Til tross for at avskogingen på 2000-tallet går langsommere enn den gjorde siste del av forrige århundre, reduseres skogen fortsatt med dramatisk hastighet. I 2014 ble skogen hele 5012 kvadratkilometer mindre. Det innebærer at et regnskogsområde større enn Akershus fylke forsvant.

I perioden 2004 til 2014 ble regnskogen i brasiliansk Amazonas redusert med 94 218 kvadratkilometer, et område nesten dobbelt så stort som Finnmark.

Regnskogfondets arbeid i Brasil

Vårt arbeid i Brasil inngår i Regnskogsfondets Amazonasprogram. Målet for dette arbeidet er å beskytte store sammenhengende regnskogsområder.

Programmet har et mål om å ivareta 1,2 millioner kvadratkilometer regnskog i sjuutvalgte regioner. Området er bebodd av 385 ulike urfolksgrupper.

Regnskog i full fyr

TRUET: De største truslene mot regnskogen i Brasil er veibygging, soyaproduksjon og gruvedrift.

Mineraler, plantasjer og soya

Mange store infrastrukturprosjekter er under utvikling og flere planlegges i regionen. Veibygging ødelegger unike økosystemer og truer livsgrunnlaget til menneskene som lever i og av skogen.

Sterke økonomiske interesser ønsker tilgang til å utvinne mineraler og utvider plantasjevirksomhet og kjøttproduksjon. Stor internasjonal etterspørsel etter soyabønner har gjort etablering av enorme soyaplantasjer til en av de virkelig store utfordringene i Brasil. I tillegg til reduksjon av skogsområder gir disse storskala-plantasjene risiko for vannforurensning og helseutfordringer på grunn av utbredt bruk av plantevernmidler.

Amazonas-bassenget i Brasil er avhengig av elvevannet som kommer fra Andes-regionen. Nå frykter man at de enorme planlagte damutbyggingene i Andes vil skape store endringer i økosystemet og forringe livsgrunnlaget for innbyggerne i den sørlige delen av brasiliansk Amazonas.

Urfolksterritorier

Brasils grunnlov av 1988 anerkjenner urfolks rettigheter knyttet til sine tradisjonelle territorier. Dette ble også forsterket gjennom ratifiseringen av ILO konvensjon 169 i 2002. I løpet av tiårene etter 1988 ble det også i mange områder opprettet urfolksterritorier.

Under nåværende regjering har imidlertid gjenværende prosesser knyttet til territorier som enda ikke har fått slik status, i hovedsak stått stille. Det mangler også et rammeverk for hvordan konsultasjoner med urfolk skal foregå.

Yanomami-indianere foran et hus.

URFOLK: Regnskogfondet jobber for å beskytte 385 ulike urfolksgrupper i Amazonas. Ett av disse folkene er Yanomamiene i Brasil.

Den parlamentariske situasjonen i Brasil har også gitt den såkalte jordbrukslobbyen stor innflytelse. Dette har medvirket til at det er dårlige vilkår for styrket vern, og vern av nye områder. I tillegg kommer svært mange utfordringer knyttet til den praktiske iverksettingen av vedtatte lover, inkludert overvåking av vernede områder.

Det foreligger også flere lovforslag som utfordrer urfolks rettigheter, for eksempel knyttet til gruvekonsesjoner.

Heldigvis finnes det framskritt også. I 2012 lanserte Brasil en ny nasjonal politikk for forvaltning av urfolksterritorier (PNGATI) som innebærer at det skal utvikles lokale forvaltningsplaner for disse. Svært mange urfolksorganisasjoner og andre aktører jobber nå for å sørge for at dette blir gode og anvendelige verktøy som vil styrke vern og legge til rette for bærekraftig utvikling.

Tett regnskog.

25 år med store seiere

Regnskogsfondet har gjennom over 25 års virksomhet i Brasil oppnådd store resultater. Blant annet har vi:

  • Sørget for vern av store sammenhengende regnskogsområder. Herunder det 49 000 km2 store urfolksterritoriet Menkragnoti Kayapó og etableringen av en mosaikk av vernede områder i Amapá og nord-Pará, et område på 125 000km2.
  • Bidratt til å beskytte og utvikle bærekraftig forvaltning av urfolksterritoriet Xingu.
  • Gjennomført en rekke pilotprosjekter innen utdanning som har resultert i at urfolk har fått utvidede rettigheter knyttet til særlig tilpasset utdanning på lokale språk.
  • Gjennom aktiviteter på bakken, nettverks- og påvirkningsarbeid i grenseområdet mellom Peru og Brasil, sørget for offisiell anerkjennelse av flere isolerte urfolksgrupper og sørget for redusert press mot deres leveområder.
  • Etablering av regionens første Pan-Amazonske kartnettverk, RAISG, bestående av noen av de mest profesjonelle aktørene fra alle Amazonas-landene. RAISG har tilgang til noen av regionens mest omfattende GIS-databaser mht data blant annet om hogst-drivere, avskoging og urfolksterritorier. RAISG produserer tematiske kart av høy kvalitet for hele Amazonas.
  • Etablering av en regional koalisjon av sivilsamfunnsaktører fra fem land med mål om å sørge for økt transparens og sivilsamfunnsdeltakelse i den brasilianske utviklingsbanken (BNDES) og de sør-amerikanske lands union (UNASUL). Våre partnere har bidratt til at det er opprettet dialog mellom sivilsamfunnsorganisasjoner og BNDES, samt etablert et sivilsamfunnsforum i UNASUL.

Hjelp oss med å bevare det som er igjen av verdens største regnskog.

Bli regnskogvokter