Tapet av skog i Indonesia øker viser ny studie

En ny artikkel publisert i det anerkjente tidsskriftet Science viser at Indonesia var det landet i verden hvor det årlige tapet av skog økte mest i årene 2000 til 2012.

Palmoljeplantasje som brenner

Regnskogen i Indonesia hugges eller brennes for å etablere plantasjer for oljepalmer og hurtigvoksende trær som brukes i papirindustrien.

- De nedslående tallene viser hvor viktig det er at Norge fortsetter sin regnskogssatsing i Indonesia med uforminsket styrke, sier Hege Karsti Ragnhildstveit, leder for Regnskogfondets arbeid i Sørøst-Asia. - Gjennom dette samarbeidet kan Indonesia få på plass nødvendige tiltak for å få ned avskogingen.

Den nye studien viser at skogtapet i Indonesia i 2011 var på hele 20 000 kvadratkilometer mot ca. 10 000 i 2000. En av grunnene til at tallet er så høyt, er fordi man har regnet hogst innenfor plantasjer som tap av skog. Indonesias skogbruksdepartement mener derfor at studien er gjort på feil grunnlag, men nekter å legge alle data de selv har om omfanget av hogsttillatelser og tap av skog på bordet.

Basert på ny teknologi

Studien er ledet av en av verdens fremste eksperter på overvåking av skog, professor Matthew Hansen ved Universitetet i Maryland. Basert på ny teknologi fra Google og NASA presenterer studien for første gang konsistente og oppdaterte tall for skogtap som er sammenlignbare med situasjonen i andre land. Dette har hittil ikke vært mulig, siden ulike land bruker ulike metoder og definisjoner når de regner ut hvor mye skog de mister hvert år.

Kartet som forskerne har utarbeidet kan videreutvikles for å vise nøyaktig hvor tillatelser til hogst og plantasjer legges og hvilke konsekvenser dette har for skogen. For å kunne bruke dette som et verktøy for å få ned avskogingen må myndighetene i Indonesia først gjøre data om hogsttillatelser og skogtap tilgjengelige for offentligheten.

Hogstforbud ikke tilstrekkelig

Som en del av samarbeidet med Norge innførte Indonesia i 2011 en hogststans i primærskog og karbonrik torvmyr i områder tilsvarende Frankrike i størrelse. Denne er nå forlenget fram til 2015. Regnskogfondet har hele veien påpekt at hogststansen ikke er tilstrekkelig for å redde de mest truede regnskogsområdene i Indonesia fordi verdifull sekundærskog ikke omfattes av forbudet.

- Regnskogen i Indonesia hugges eller brennes for å etablere plantasjer for oljepalmer og hurtigvoksende trær som brukes i papirindustrien. Høy avskoging fører til at dyrearter som orangutangen er utryddingstruet og at millioner av urfolk mister sitt levebrød. Norges samarbeid med Indonesia for å bevare regnskogen er derfor viktigere enn noen gang, understreker Ragnhildstveit.

Indonesia har verdens tredje høyeste utslipp av klimagasser, etter USA og Kina, når utslipp fra avskoging regnes med.

Referanse: Matt Hansen et al. High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. SCIENCE VOL 342 15 NOVEMBER 2013

Les flere nyheter om Sørøst-Asia og Oseania