Vil du redde hjemmet deres?

Verdens regnskoger er et skattkammer! Inntil 80 % av landjordas dyre- og plantearter lever her. Noen dyr er flokkdyr, andre streifer rundt alene. Mange dyr trenger store leveområder for å finne nok mat og partnere for å pare seg. Mange arter lever i og oppi trærne. Felles for alle, er at alle arter i regnskogen er avhengig av stor, sunn regnskog.

Du kan gjøre en forskjell!

I regnskogen finner du alt fra elefanter, tigre, aper i alle størrelser og fasonger, og helt ned til den minste maur. Alle er like viktige i dette enorme og fantastiske økosystemet. Mange av artene i regnskogen trenger store sammenhengende leveområder for å overleve. Sammen kan vi redde hjemmet deres, og bidra til at de ikke havner på den stadig voksende listen over utryddede arter.

Redder vi regnskogen, er vi langt på vei mot en løsning på naturkrisen.

Redd hjemmet deres!

Gi månedlig – bli regnskogvokter!

WWFs rapport om naturens tilstand, Living Planet, viser at verdens dyrebestander har blitt redusert med alarmerende 69% siden 1970! En million arter står i fare for å dø ut de neste tiårene som følge av naturødeleggelse og klimaendringer. Dette skjer i et tempo vi tidligere ikke har sett maken til – opptil 1000 ganger raskere enn i førindustriell tid. Hovedårsaken er nedbygging av villmark. Den gode nyheten er at dette kan vi snu, for dette er en menneskeskapt krise, og du kan gjøre en forskjell! Vi kan redde arter i regnskogen.

Artsutryddelse er en global krise. Vi kan løse den, for denne katastrofen er menneskeskapt, men det haster. Redder vi regnskogen, er vi langt på vei til å hindre videre ødeleggelse av livet på jorda, også utenfor regnskogen. Inntil 80% av alle arter på landjorden lever i regnskogen.

Alt henger sammen med alt

Hvert tre, hver fugl, hvert pattedyr, hver insekt, hver sopp og hver plante har en viktig rolle i en finbalansert og friskt økosystem der alle artene er avhengige av hverandre. Det gjelder også for oss mennesker. Vi må spille på lag med naturen istedenfor å ødelegge den.

Menneskene er avhengige av andre arter for å overleve. Tenk bare på hvordan biene pollinerer avlingene vi spiser, eller meitemarkene som balanserer syrenivået i jordsmonnet, slik at vi kan dyrke mat.

Slike naturlige prosesser som mennesket nyter godt av kalles økosystemtjenester. Og regnskogen bidrar med en hel bråte av dem: Den lagrer karbon og motvirker klimaendringer, gir oss medisiner, beskytter befolkningen mot sykdom og skaper et levelig klima for mennesker. Regnskogen lager faktisk sitt eget regn, og styrer nedbørsmønstre langt utenfor sitt eget område.

Forskning viser at artsmangfoldet er helt essensielt for at regnskogen og andre økosystemer kan gjøre disse livsviktige jobbene. Tap av artsmangfold er direkte koblet til at viktige økosystemtjenester forsvinner.

Blant annet er det sett en sammenheng mellom redusert artsmangfold og overføring av smittsomme sykdommr til mennesker, dyr og planter.

Nå er vi på ville veier: Vi pumper ut klimagasser som øker temperaturen og forstyrrer balansen i økosystemene. Vi raserer dyrenes og plantenes leveområder for å kunne drive jordbruk, bygge veier og byer.

Konsekvensene er dystre: Dyre- og planteartene dør ut i et tempo vi ikke har sett maken til i nyere tid – opptil 1000 ganger raskere enn i førindustriell tid.

Redd regnskogen, redd dyrene!

Gi månedlig – bli regnskogvokter!

Hva gjør Regnskogfondet?

  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
  • Gi støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir den stående.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
  • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.