Regnskogfondet: - Ikke legg ned Etikkrådet!

Finansminister Siv Jensen vil legge ned Etikkrådet og la Norges Bank selv bestemme hvilke selskaper som er for uetiske til at fondet kan investere i dem. Regnskogfondet frykter at Oljefondets etikk vil svekkes.

Oljesøl ved rørledninger i regnskog

OLJESØL: Regnskogen er full av ressurser og olje er en av dem. Dessverre ser det alt for ofte slik ut når oljen skal hentes ut av skogen. Dette bildet er tatt i Peru.

Finansdepartementet la fredag fram Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. I meldingen foreslår departementet en rekke endringer i hvordan fondets arbeid med ansvarlig investeringspraksis skal organiseres.

Blant annet ønsker departementet å legge ned Etikkrådet, et uavhengig organ som gir råd til Finansdepartementet om utelukkelse fra Oljefondets portefølje av selskaper som bryter fondets etiske retningslinjer.

Jobben med å vurdere om selskaper bør utelukkes eller ikke vil departementet gi til Norges Bank. Det begrunner de med at banken allerede har ansvaret for arbeidet med å påvirke selskaper, og at dette arbeidet kan bli mer effektivt ved at alle virkemidler samles under ett tak. Regnskogfondet mener dette er en svært uheldig utvikling.

- Avkastning vil selvsagt påvirke vurderinger

- Vi er veldig bekymret over dette forslaget. Etikkrådet har fungert bra fordi det er helt uavhengig av de økonomiske interessene til Oljefondet. Rådets vurderinger av selskaper er kun basert på Oljefondets etiske retningslinjer. Norges Bank er derimot pålagt å arbeide for at fondet skal ha høyest mulig avkastning, og det vil selvfølgelig påvirke hva slags selskaper de vurderer for utestengelse, sier Dag Hareide, daglig leder i Regnskogfondet.

Regnskogfondet er enig med Finansdepartementet i at det er behov for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom Etikkrådet og Norges Bank, slik at virkemidlene utestengelse og påvirkning virker bedre sammen. Utestengelse bør bare brukes ved grove brudd på retningslinjene, og når selskaper ikke viser vilje til å endre seg og rette opp skader de har forårsaket.

Men Hareide har ikke tillit til at Norges Bank vil kunne forvalte alt etikkarbeidet alene.

- Om vi skal dømme etter hvordan banken prøver å unndra seg sitt ansvar for å unngå å medvirke til menneskerettighetsbrudd, et ansvar som er klart nedfelt i OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og investorer, er det ingen grunn til å tro at banken vil forvalte sitt etikkansvar på en god måte, sier han.

Offentliggjøring

Siden Stortinget enstemmig vedtok de etiske retningslinjene i 2004, har Etikkrådet levert grundige vurderinger av en lang rekke selskaper som på grunn av menneskerettighetsbrudd, alvorlig miljøskade eller andre årsaker ble ansett for å bryte med fondets etiske minstekrav.

Finansdepartementet har tatt den endelige avgjørelsen om utelukkelse, men det har vært et viktig prinsipp at Etikkrådets tilrådninger skal offentliggjøres i sin helhet. Dette står nå for fall.

Departementet sier at navn på utelukkede selskaper og begrunnelsen for utelukkelse fortsatt skal offentliggjøres, men vil overlate til Norges Bank å avgjøre hvor mye informasjon som skal gjøres kjent for offentligheten.

Offentliggjøring av Etikkrådets tilrådninger er grunnsteinen i Oljefondets etikkarbeid. Det er riset bak speilet som gjør det mulig å påvirke selskaper til å skjerpe seg. Tilrådningene inneholder detaljert og etterprøvbar informasjon som brukes i rettssaker, offentlig regulering og kampanjer, og følges av et stort antall andre investeringsfond.

- Slik vi forstår departementets forslag, vil det heretter være tilstrekkelig å vise til at selskap X utelukkes på grunn av for eksempel miljøskade, uten å gi flere detaljer. Det vil gjøre systemet mye mindre effektivt, sier Hareide.

Krav om klarere prinsipper

Regnskogfondet finner også gode forslag i stortingsmeldingen. Departementet pålegger Norges Bank å vise større åpenhet om prinsipper for ansvarlig investeringspraksis og strategier for eierskapsutøvelse.

Spesielt positivt er det at banken bes om å redegjøre jevnlig om eierskapsarbeidet, inkludert om dialog med enkeltselskaper. Dette er noe som Regnskogfondet og andre sivilsamfunnsorganisasjoner har krevd lenge.

- I dag er det helt umulig å vurdere om Norges Bank gjør jobben sin som ansvarlig investor godt nok, fordi bankens aktiviteter hemmeligholdes. Vi ser fram til å få vite mer om hvordan banken arbeider for å påvirke selskaper i positiv retning, og til å komme med konstruktive forslag til forbedringer, sier Hareide.

Les også andre nyheter om Oljefondet.