Regjeringen struper bruken av palmeolje på norske veier

Strengere krav til biodrivstoff vil trolig fjerne den regnskogødeleggende palmeoljen fra norske drivstofftanker.

Regjeringens nye krav til biodrivstoff er gode nyheter for regnskogen. Foto: Regnskogfondet

Fra 2021 skal 24,5 prosent av alt drivstoffet i veitrafikken være biodrivstoff. Den viktigste endringen i regjeringens nye krav er at mer av biodrivstoffet være såkalt avansert biodrivstoff, som er laget av avfall og rester. Regelendringen gjør det i praksis uinteressant for drivstoffleverandørene å bruke palmeolje.

– Dette er veldig gode nyheter! Bruken av palmeoljediesel har vært et av Norges største bidrag til regnskogsrasering. At regjeringen nå stiller strengere krav og struper muligheten til å blande inn palmeolje, kan bety den endelige slutten på palmeoljediesel på norske veier. Det er en stor seier for regnskogen og klimaet, sier leder for Nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet, Nils Hermann Ranum.

Regnskogfondet har i lengre tid jobbet opp mot norske myndigheter og drivstoffkjedene for å fjerne bruken av palmeolje i biodrivstoff.

Både et enstemmig Storting og regjeringen har slått fast at biodrivstoff med høy avskogingsrisiko skal utelukkes fra norsk biodrivstoffpolitikk.

Fire av de fem største drivstoffkjedene,Uno-X/YX, Circle K, Preem og Esso, har i flere år allerede tatt avstand fra bruk av palmeolje i drivstoffet sitt.

Av de store kjedene, er det kun Shell-stasjonene og eieren ST1 som har nektet å kutte ut palmeoljedrivstoff. Det finnes også andre, mindre drivstoffaktører som selger en stor andel palmeoljediesel, som Eco-1.

Det nye regelverket gjør at det blir ulønnsomt å blande inn palmeolje i dieselen. Regjeringen oppfyller dermed sitt løfte om å utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko fra biodrivstoffpolitikken.

Palmeolje har høyere utslipp enn diesel

Biodrivstoff har de siste årene vært det store vekstmarkedet for palmeolje. Palmeoljeproduksjon er en av de viktigste årsakene til ødeleggelse av regnskog og torvmyr i Indonesia og Malaysia. Ødeleggelsene fører til enorme klimagassutslipp, tap av uerstattelig biologisk mangfold og at mennesker mister tilgang på landet og naturressursene de lever av. Bruk av palmeolje som biodrivstoff fører derfor til mer avskoging og enda høyere klimagassutslipp enn fossil diesel.

I tillegg er soya et råstoff som de senere årene har blitt brukt til biodrivstoff i Norge. Økt etterspørsel etter soya fører til omfattende avskoging i Sør-Amerika. Regelendringen for norsk biodrivstoff vil også gjøre det mindre aktuelt å bruke soyabasert biodiesel.

Det nye regelverket dekker imidlertid ikke biodrivstoff som benyttes på anleggsplasser, til skipsfart eller som fyringsolje. Det er derfor viktig at de som kjøper biodrivstoff til slike formål stiller krav om at det ikke skal brukes palmeolje eller soya i produksjonen.

Avansert biodrivstoff er laget av avfall og rester, gir store utslippsreduksjoner og truer ikke regnskogen.

Les regjeringens pressemelding her