Ny rapport: Klimaendringer i ferd med å utrydde en tredjedel av alle arter på land

FNs klimapanel slår fast at tretti prosent av alle arter på landjorda står i fare for å dø ut hvis vi ikke kutter raskt i klimagassutslipp. Regnskogen er vårt viktigste bolverk mot klima- og utryddelseskatastrofe, men også den blir svekket av klimaendringer.

Regnskogen er vårt viktigste bolverk i møte med truslene fra klimaendringene. Men regnskogen blir hugget i alarmerende tempo og klimaendringer gjør regnskogen enda mer sårbar. Foto: Edmar Barros/Regnskogfondet

28.02.2022 lanserte FNs klimapanel (IPCC) en ny rapport som slår fast at tretti prosent av jordens landbaserte arter nå står i fare for å dø ut grunnet menneskeskapte klimaendringer. For å unngå det må verdens utslipp kuttes raskt, og ødeleggelsen av natur stanses.

- Global oppvarming forårsaker allerede utryddelse av mange plante- og dyrearter, og vi ser nå at videre rasering av naturen er uunngåelig. Spørsmålet er ikke lenger om klimaendringer vil true livet på landjorda, men om vi vil handle raskt nok til å stanse de verste konsekvensene, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Rapporten bekrefter at sårbare og artsrike økosystemer, som regnskogen i Amazonas, er spesielt utsatt, hvor drastiske endringer i skogfunksjoner og tap av arter allerede er godt dokumentert.

Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet

- Avskogingen er dessverre på vei opp i mange av de største regnskoglandene. Denne rapporten setter søkelys på den farlige kombinasjonen av klimaendringer og ødeleggelse av natur, sier Jæger.

Videre anerkjenner rapporten at beskyttelse av kritiske økosystemer, som tropiske regnskoger, er et sentralt virkemiddel for å hindre videre ødeleggelse av livet på jorda. Den anbefaler at man bør verne 30-50% av jorda for å opprettholde et robust artsmangfold og sentrale økosystemtjenester.

Regnskogfondet mener at advarslene fra IPCC-rapporten må bli møtt med konkret handling når verdensledere møtes senere i år for å drøfte den etterlengtede naturmangfoldsavtalen; Global Biodiversity Framework. Beskyttelse av 30 prosent av naturen på jorda innen 2030 er et av tiltakene som skal diskuteres. Denne avtalen er viktig for å stake ut kursen for det neste tiårets arbeid med artsmangfold.

Økning i skogbranner setter økosystemer i fare

Store, intakte områder med tropisk regnskog huser mesteparten av det biologiske mangfoldet på kloden. I tillegg til hogst og avskoging fra mennesker, er regnskogen nå under stadig økende press fra klimaendringer.

Den globale oppvarmingen er for tiden rundt 1 grad celsius. Med 2 graders økning, som forventes innen 2050 gitt dagens utslippsnivå, spår rapporten at skogbranner vil øke med 35 % globalt. Dette utgjør en stor risiko for selv de største regnskogene. I sunne og robuste regnskoger har skogbranner vanskelig for å spre seg, men kombinasjonen av regnskogfragmentering, høyere temperaturer og mindre nedbør, gjør at regnskogen ikke klarer å stå imot skogbranner. Eksempler på dette ser vi i Colombia, der regnskogen nå trues av rekordstore skogbranner.

Den ferske IPCC-rapporten bekrefter at avskoging og klimaendringer kan skape store endringer i hele regnskogøkosystemer, som igjen truer regnskogens evne til å opprettholde artsmangfoldet og fungere som karbonlager.

Verden er på stø kurs mot to graders økning innen 2050. Det vil gi en skogbrannøkning på 35%, i følge den feske IPCC-rapporten. Foto: Edmar Barros/Regnskogfondet

Anerkjennelse av urfolks rettigheter må følges opp med konkrete satsinger

Den nye IPCC-rapporten fremhever også mangelen på involvering av marginaliserte grupper, spesielt urfolk, i beslutning- og naturforvaltningsprosesser, fremheves i rapporten som en av de største hindrene for vellykket naturvern og -tilpasning.

- IPCC s anerkjennelse av den sentrale rollen urfolk spiller for å bevare regnskogen er et viktig signal om at regnskogland, donorer og bedrifter må inkludere urfolk i sine beslutninger og akselerere satsingen på urfolk. Ansvaret for å beskytte regnskogen og stanse skogødeleggelse hviler ikke bare på regnskoglandene, men også på alle sektorer som er involvert i aktiviteter som truer regnskogen, sier Jæger i Regnskogfondet.

Til tross for at det beviselig er de regnskogområdene hvor urfolk har forvaltningsansvar og anerkjente landrettigheter som har lavest avskoging og størst biologisk mangfold, mottar urfolk og lokalsamfunn mindre enn én prosent av verdens samlede globale klima- og naturmidler. Dette kommer fram i Regnskogfondets egen rapport om urfolk og miljøfinansiering, Falling Short.

- De internasjonale løftene og løsningene på bakken er allerede der. På tvers av de tre store regnskogbiomene finnes det eksisterende programmer som kan beskytte 1,5 millioner km2, omtrent 15 % av alle gjenværende tropiske regnskogene, ved å plassere dem under bærekraftig forvaltning av urfolkssamfunn. Det er på tide å oppfylle de internasjonale forpliktelsene og realisere dette potensialet, sier Jæger.

Det haster å redde regnskogen!

Kontakt

Tørris Jæger

Generalsekretær
(+47) 476 55 132
toerris@rainforest.no