Hvordan kan en ny klimaavtale redde regnskogen?

Regnskogfondet og Naturvernforbundet har i mange år samarbeidet for å redde regnskogen. Nå har vi skrevet brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Et teppe av regnskog så langt øyet kan se med et lag av tykk tåke over tretoppene. Et tre er mye høyere enn de andre og står i forgrunnen av bildet.

KLIMANØKKEL: Bevaring av regnskogen blir viktig dersom vi skal lykkes med å stoppe klimaendringene.

Regnskogfondet har lenge kjempet side om side sammen med Naturvernforbundet for å redde regnskogen. Vi er stolte over den jobben vi har gjort og for at det var nettopp vi som tok til orde for den norske regnskogsatsingen. En ny klimaavtale i Paris er viktig dersom vi skal lykkes med å bevare regnskogen. Derfor har vi nå sendt brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft for å fortelle henne hva som må på plass i en ny klimaavtale for å lykkes i arbeidet med å bevare regnskogen.

Til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Norge har siden klimatoppmøtet på Bali i 2007 spilt en nøkkelrolle i arbeidet for å bevare verdens regnskoger og jobbet for at skogbevaring skal bli en del av det internasjonale klimarammeverket. Dette er et arbeid vi har støttet aktivt opp om, og vi er glade for den lederrollen Norge har inntatt. Vi er også stolte over at det var nettopp Naturvernforbundet og Regnskogfondet som i sin tid tok til
orde for en storstilt norsk satsing for å redde regnskogen.

Når vi nå går inn i den siste forhandlingsuken i Paris er det svært usikkert om den nye avtalen vil styrke arbeidet for å bevare verdens regnskoger og for at stans i avskoging reduserer de globale klimagassutslippene. Etter den første forhandlingsuken har det dessverre ikke vært vesentlig framgang, og verdens miljøministre får nå den viktige oppgaven å få på plass en avtale som både sikrer utfasing av fossile utslipp og bevaring av verdens regnskoger. Vi håper derfor at du som leder av Norges forhandlingsdelegasjon kan bidra til å få på plass det vi trenger i den nye klimaavtalen.

Naturvernforbundet og Regnskogfondet vil trekke fram tre viktige elementer som må være på plass for at avtalen skal sikre både utfasing av fossile utslipp og bevaring av verdens regnskoger.

1. Mål om utfasing av utslipp fra fossil energi

Avtalen bør ha et mål om rask utfasing av utslipp fra fossil energi – ikke et mål om klimanøytralitet. Et mål om klimanøytralitet vil åpne for at mange land heller vil finansiere skogbevaring og treplanting enn å kutte i fossile utslipp, og dette vil trolig ikke gi tilstrekkelige utslippsreduksjoner til å unngå farlige klimaendringer. Vi risikerer å bli avhengige av å trekke store mengder CO2 ut av atmosfæren gjennom tiltak som kan få store konsekvenser for matproduksjon, naturrikdommen og folks leveområder. Stans i avskoging og restaurering av økosystemer må komme i tillegg til kutt i fossile utslipp, og gjennomføres i tråd med tidsplanen i FNs bærekraftsmål.

2. Bindende tekst om respekt for menneskerettigheter og urfolks rettigheter

Beskyttelse av menneskerettigheter generelt, og urfolks rettigheter spesielt, må være et sentralt element i den bindende delen av avtalen. Dette er viktig både fordi det kan tenkes en rekke tiltak i klimaets navn som krenker menneskerettighetene (for eksempel ved å innskrenke eller frarøve folks landrettigheter) og fordi erfaringen har vist at der urfolks rettigheter er anerkjent, bevares skogen mer effektivt.

3. Sikre at skogbevaring opprettholder skogens økosystemtjenester

Det er bred anerkjennelse av at bevaring av skog krever en helhetlig tilnærming for å sikre at de mange økosystemtjenestene som verdens regnskoger både bidrar med og er avhengige av består – altså sikre ‘ecosystem integrity’. Varig opprettholdelse av regnskogen forutsetter at den ikke ses på utelukkende som et karbonlager. Det er avgjørende at klimatiltak i skog tar hensyn til skogens biologiske mangfold og de viktige økosystemtjenestene skogen leverer (som rent vann, mat og regulering av klima og nedbørsmønstre langt utover regnskogen). En økosystem-tilnærming har grundig støtte i klimakonvensjonen, og det er viktig at målet om å opprettholde ‘ecosystem integrity’ inngår i den bindende delen av Paris-rammeverket.

Alle disse elementene har vært foreslått av ulike land i forhandlingene, men det er fortsatt høyst usikkert om det vil bli enighet om disse. Mens vårt første punkt omhandler utslippsmålet, vil punkt 2 og 3 enten høre hjemme i en overordnet del av den operative delen av avtalen eller i delen om Mitigation. Det vil ikke være tilstrekkelig at dette kun omhandles i fortalen (Preamble) til en Parisavtale, da den ikke er bindende.

I tillegg er det viktig at det gis mandat til en videre prosess for hvordan hensyn til rettigheter og en økosystemtilnærming i landsektoren skal implementeres. Det er et forslag om dette i ‘Draft Decision’, artikkel 30, som det er viktig at også blir en del av en beslutning på CoP 21.

Skal vi reise fra Paris-toppmøtet med en avtale som bidrar til å redde verdens regnskoger og opprettholde deres rolle i kampen mot klimaendringer, må du ta kampen for disse punktene. Verdens regnskoger trenger støtte fra deg i denne siste forhandlingsuken i Paris.