Hva vil partiene gjøre for regnskogen?

Et dypdykk i partiprogrammene viser mye positiv regnskogpolitikk hos mange av partiene. Selv om ikke alle har fått med seg at regnskogen må reddes skal vi løse klimakrisen.

Har partiene en plan for å redde regnskogen?

Regnskogfondet har gitt tre anbefalinger til partiene om hva de burde ha med av regnskogpolitikk i sine partiprogram inn i neste periode:

  • En gradvis opptrapping av det norske klima- og skoginitiativet (populært kalt «regnskogsatsingen») til en dobling av dagens nivå.
  • At Norge må bli tropisk avskogingsfri. Det vil si at vi må stoppe all import av varer, og all investering i aktivitet som bidrar til å ødelegge regnskog.
  • Styrke den rettighetsbaserte klima- og miljøbistanden. Det vil si å støtte opp om urfolks rettigheter og deres mulighet til selv å ta vare på sine egne skogsområder.

Ingen av partiene følger våre anbefalinger fullt ut, men hos flere partier ser vi en positiv utvikling i regnskogpolitikken fra forrige program. SV og MDG skiller seg ut som de to partiene med mest ambisiøs politikk:

Høyre

I partiprogrammet til Høyre står det at de vil «videreføre regnskogsatsingen under forutsetning av at den bidrar til verifiserbare utslippsreduksjoner».

I en muntlig innspillrunde fikk Regnskogfondet bekreftet at Høyre faktisk ønsker å øke satsingen, selv om formuleringen i partiprogrammet kan signalisere muligheten for det motsatte.

Høyre sier i sitt programforslag at de ønsker å dreie hoveddelen av norsk bistand mot klimatiltak. Samtidig vil de redusere bistanden, og gå bort fra målet om 1% av bruttonasjonalinntekt til bistand.

Veldig bra at Høyre vil øke regnskogsatsningen som klimatiltak, men minuspoeng for reduksjon i den viktige bistanden til fattige land.

Kristelig Folkeparti

KrF har fjernet henvisning til regnskogsatsningen i sitt program, men sier de vil jobbe for at Norge skal bli tropisk avskogingfritt.

Det er positivt at KrF vil gjøre Norge tropisk avskogingfritt, men at de samtidig har fjernet regnskogsatsingen fra sitt program gjør at de ikke kan få høy score som et ambisiøst regnskogparti. Pluss for at de vil øke penger til sivilsamfunn, som er viktig for å nå de mest sårbare som urfolk.

Venstre

Venstre vil trappe opp regnskogsatsingen og utvide samarbeidet for å ta vare på verdens regnskoger, kan vi lese fra deres partiprogram.

Venstre vil også jobbe for en ambisiøs internasjonal avtale for naturmangfold, og har i sitt program mye god politikk for å gjøre Norge avskogingsfritt: Blant annet ønsker de å utvikle alternativ til soya for proteinproduksjon for både dyrefôr og menneskemat og fjerne biodrivstoff som ikke er bærekraftig.

Riktige og viktige ambisjoner både på regnskog, klima og naturmangfold, i tillegg til å ta tak i Norges fotavtrykk gjennom soyaimport og biodrivstoff. Bra!

Regnskogen bremser klimaendringene

FNs klimapanel slår alarm: "Kode rød for menneskeheten".

De årlige utslippene fra avskoging tilsvarer de årlige utslippene fra alle verdens biler. Verdens skoger er et gigantisk karbonlager. Å bevare regnskog bidrar dermed til å bremse globale klimaendringer. Vi må endre kurs nå, sier daglig leder i Regnskogfondet Tørris Jæger.

Fremskrittspartiet

Klimakapittelet i Frps programforslag nevner ikke regnskog.

Frp ønsker å redusere bistandsbudsjett fra 1 % til 0,7 % av BNI. I sitt alternative statsbudsjett for 2021 kuttet dessuten Frp hele regnskogsatsingen.

Fremskrittpartiet bør komme seg til regnskogen for å se hvordan den raseres og hvordan den kan reddes. Vi inviterer så snart situasjonen tillater det! I mellomtiden: Vi ser ikke at FrP har ambisjon om å beskytte regnskog med sin politikk, men tvert imot prioriterer ned satsinger for å redde regnskog.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet sier at det vil «revitalisere den norske regnskogsatsingen», noe som blant annet innebærer å vurdere behov for støtte til nye land.

Arbeiderpartiet skriver ellers mye bra om naturmangfold i programmet, og vil gjøre «klima og natur til en hovedprioritet i utenriks -og utviklingspolitikken». De vil gi «klima- og naturkrisen førsteprioritet i utviklingspolitikken», og har mål om at «alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 2030».

Arbeiderpartiet vil også sørge for at tap av natur vektlegges sterkere i Norges relasjoner med andre land, for eksempel i nye handelsavtaler.

Riktige og viktige ambisjoner både på regnskog, klima og naturmangfold, i tillegg til å ta tak i Norges fotavtrykk gjennom soyaimport og biodrivstoff. Bra!

Sosialistisk Venstreparti

SV vil trappe opp regnskogsatsingen, og sikre at ingen kan betale for å redde regnskog og bruke dette som begrunnelse for å unngå å kutte egne utslipp. Satsingen skal sette søkelys på de direkte truslene mot avskoging, og bekjempelse av fattigdom skal være et av hovedmålene.

SV vil ha Oljefondet ut av bedrifter som ødelegger regnskog, og innføre krav om at offentlige innkjøp ikke bidrar til avskoging. De vil fase ut import av soya til dyrefôr.

SV vil at blant annet miljøvern og urfolks rettigheter skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler. De vil gjøre Norge til en «tydelig aktør internasjonalt for å beskytte og bevare urfolks og andre minoriteters rettigheter», og de vil prioritere innsats for urfolk og gi støtte til urfolks egne organisasjoner.

SV vil også «styrke beskyttelsen av menneskerettsforkjempere og miljøaktivister», og de vil ha en menneskerettighetslov for næringslivet som også omfatter miljøkrav. SV vil i tillegg øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner og -aktører.

Alt i alt veldig bra fra SV. Partiet har en omfattende politikk på regnskogområdet som dekker det meste av det man kan gjøre gjennom norsk politikk - og vitner om god kunnskap på feltet. Veldig bra!

Senterpartiet

I det gamle programmet til Senterpartiet blir ikke regnskogen eller internasjonalt klimaarbeid nevnt med ett ord. I dette programmet sier at de vil være «en aktiv støttespiller for internasjonale klimainitiativ i FN-regi».

Videre sier Senterpartiet at de vil “vurdere innrettingen på Norges internasjonale klimasatsing på regnskog for å sikre at programmet har en reell varig effekt mot avskoging”. Vi leser dette som at Senterpartiet fortsatt vil prioritere regnskog i den internasjonale klima- og miljøpolitikken..

Det er veldig positivt at Sp vil sikre at biodrivstoff basert på klimafiendtlig palmeolje fases ut. Regnskogfondet heier også på at de vil etablere et program for utvikling av dyre- og fiskefôr baserte på norske fornybare ressurser.

De litt ulne formuleringene om regnskogsatsningen i programmet gjør det litt utfordrende å gi en vurdering. Vi lar likevel tvilen komme Senterpartiet til gode, og håper at formuleringen faktisk betyr at de fortsatt vil være en aktiv støttespiller for en ambisiøs, norsk regnskogsatsning. Bevaring av tropiske skoger er tross alt livsviktig for å opprettholde produktiviteten og bærekraften til matproduksjonen verden over.

Rødt

Rødt vil ta Oljefondet ut av selskaper som truer regnskogen, og de vil «gi økonomisk støtte til å bevare tropisk regnskog i sør». De nevner ikke regnskogsatsingen spesifikt, og sier heller ikke noe om nivået på støtten i forhold til i dag.

Rødt ønsker å støtte «forsking og utvikling av produkter og verdikjeder som baserer seg på biologiske råstoff, som for eksempel avansert biodrivstoff og alternative proteinkilder til dyrefôr», og de vil at vi skal bli mer selvforsynt, og dermed basere oss mindre på importerte varer som bidrar til avskoging..

Rødt vil at Norge ikke inngår handels- og investeringsavtaler med land som ikke følger sine forpliktelser i Paris-avtalen og andre internasjonale miljøavtaler.

Rødt vil styrke alliansebygging med urfolk og støtte tilbakeføring av landområder til urfolk nasjonalt og internasjonalt, og de vil at Norge skal gi bistandsmidler til land og organisasjoner som jobber for urfolks rettigheter.

De vil at internasjonale miljøtiltak ikke skal dekkes over bistandsbudsjettet.

Rødt har mye god politikk på regnskog og urfolks rettigheter, selv om vi hadde ønsket oss enda tydeligere ambisjoner på regnskogsatsningen.

Miljøpartiet De Grønne

I tillegg til den ordinære bistanden foreslår MDG å gi én klima- og naturprosent av BNI til miljøformål i utviklingsland, bl.a. gjennom å øke støtten til FNs grønne klimafond til minst 10 milliarder årlig.

De ønsker å doble støtten til regnskogsatsingen, men vil samtidig utvide den til også å bidra til bevaring av våtmarker, mangroveskoger og tareskog.

MDG vil også «bygge opp bærekraftig fôrproduksjon i Norge». De vil «sikre at bruk av biodrivstoff ikke bidrar til økt press på klodens gjenværende naturområder», og ønsker ikke bruk av biodrivstoff som er dyrket på matjord, eller som bidrar til å ødelegge regnskog og andre viktige og verdifulle økosystemer.

MDG vil også sikre at offentlige innkjøp skal være avskogingsfrie og ikke bidra til regnskogsødeleggelse.

MDG vil kreve at nye handelsavtaler stiller bindende klima- og miljøkrav, i tillegg til å «reforhandle eksisterende avtaler for å sikre at all handel skjer på naturens og klimaets premisser».

De vil også løfte urfolk som målgruppe i norsk utviklingspolitikk.

Alt i alt veldig bra fra MDG. Partiet har en omfattende politikk på regnskogområdet som dekker det meste av det man kan gjøre gjennom norsk politikk - og vitner om god kunnskap på feltet. Veldig bra!

Alt i alt har MDG og SV mest utfyllende politikk på regnskogbevaring, og kan utropes til regnskogvinnere!

Redd regnskogen