Historisk seier for urfolk i Peru

En domstol i Peru tilkjenner Achuarfolket kollektiv eiendomsrett til deres tradisjonelle landområde på ca 8000 kvadratkilometer i Amazonas-regnskogen. Det er første gang i Peru at et urfolk på denne måten får anerkjent retten til sitt territorium.

Achuarenes leder, Jeremías Petsain Peas, er svært fornøyd med at achuarene er tilkjent eiendomsrett til sitt samlede territorium, et område på ca. 8000 kvadratkilometer nordvest i Amazonas-regnskogen.

Domsavsigelsen er historisk og kommer ikke en dag for tidlig: Peru sluttet seg til ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter i 1994 og er forpliktet til å følge denne blant annet i anerkjennelse av urfolks kollektive landrettigheter. Men myndighetene har ennå ikke utformet regelverk som gjennomfører dette i praksis. Hittil har Peru kun gitt skjøte på retten til relativt små områder til landsbyer, men ikke til de store områdene i regnskogen som urfolk tradisjonelt har brukt på mange måter.

Achuarenes dom er den første i Peru hvor et urfolk er tilkjent kollektive landrettigheter til et sammenhengende område, som de kaller Territorio Integral.

– Denne dommen svært viktig både for oss og for andre urfolk, fordi den anerkjenner våre kollektive landrettigheter, og det er en kamp som alle urfolk fører for å beskytte skogen vi bor i,» sier lederen for achuarenes organisasjon FENAP, Jeremías Petsain Peas, som har mottatt nyheten om dommen med stor glede.

Dette er Achuarfolket i Peru:

  • Holder til i grenseområdet mellom Peru og Ecuador i det nordvestre Amazonas.
  • Ca 5500 achuarer i 45 landsbyer står bak kravet om landrettigheter.
  • Bor langs flere elveløp som løper ut i den store elva Pastaza, en av Amazonaselvens viktigste årer.
  • Representert ved egen organisasjon FENAP (Føderasjonen av Achuarer i Peru).
  • En av folkegruppene i Peru som har tatt best vare på det tradisjonelle forholdet til naturen og den åndelige dimensjonen i alt som lever.
  • Regnskogfondet støtter Achuarfolket gjennom deres organisasjon FENAP og våre partnere IIDS og Racimos i Peru.

Bedre beskyttelse mot avskoging

Regnskogfondet har vært involvert i saken i over ti år, og programkoordinator i Regnskogfondet, Thomas Johansen, håper at rettskjennelsen kan skape presedens for andre peruanske urfolksgruppers krav om landrettigheter.

– Denne seieren er et viktig bidrag til å styrke urfolks kontroll over Amazonas-regnskogen, som igjen gir bedre beskyttelse mot avskoging, sier han. – Vårt årelange arbeid for å beskytte regnskogen viser at der urfolk får rettigheter til skogen, der blir regnskogen stående. Det er 9 urfolk som krever anerkjennelse av sitt sammenhengende territorium i denne delen av Amazonas, og til sammen dekker de et område på nesten 100 000 kvadratkilometer. Hvis disse får landrettighetene sine formelt anerkjent vil det være et viktig bidrag til å ta vare på Amazonas-regnskogen.

KJEMPER FOR SKOGEN: Achuarene står samlet i kampen for å beskytte regnskogen.

Oljesøl i elv i regnskog

OLJESØL: Oljerørledningen fra Perus største oljefelt går allerede over achuarenes land, og det har vært flere tilfeller av alvorlige lekkasjer fra denne, i tillegg til utslipp fra eksisterende oljefelt som har rammet andre urfolk. 

VEIBYGGING: Bare elvene bryter nå gjennom den tette regnskogen. Veibygging gir utenforstående tilgang på skogens ressurser og vil være en katastrofe for regnskogens beboere. Der det bygges vei ser man at det etterpå bygges mindre sideveier, og hogst, landbruksindustri og andre aktiviteter som ødelegger regnskogen sprer seg utover. 

Landrettigheter beskytter regnskogen

Med eiendomsrett til egne leveområder, styrkes også urfolks motstandskraft mot utvinningsindustri og andre eksterne trusler.

– Achuarene kjenner til konsekvensene av oljeutvinning i regnskogen og er sterke motstandere av dette, sier Johansen. – Denne domsavsigelsen gir achuarene økt kraft til å hevde sine rettigheter overfor myndighetene og oljeselskaper som truer regnskogen og deres levesett.

I tillegg foreligger det planer fra peruanske myndigheter om å bygge vei rett gjennom achuarenes og flere andre urfolks land, for å knytte Amazonas-byen Iquitos sammen med den peruanske kysten. – Blir planene om veibygging gjennomført vil det være katastrofalt for regnskogen, sier Johansen, og forklarer at veier åpner opp for annen regnskogsødeleggende aktivitet. – Derfor er motstand mot veier gjennom regnskogen så viktig for å beskytte hele skogen mot ødeleggelse, understreker han.

Lever i pakt med naturen

Achuarene har kjempet hardt for å forsvare sitt territorium og sin skog. Verken Inka-imperiet, spanske erobrere eller misjonærer klarte å få kontroll over regnskogområdene achuarfolket bor i, og fortsatt anser de seg som et folk av krigere. I dag er de etablert i 45 landsbyer langs flere store elveløp som løper ut i den store elva Pastaza. Eiendomsrett til hele det samlede området gir dem muligheten til å fortsette å leve i pakt med naturen og ut i fra sitt eget verdensbilde. Det inneholder nemlig en dimensjon som er uvant for mange i den industrialiserte verden: når achuarene snakker om sitt territorium er det ikke bare selve landjorda men også vann og luft, dyr, fisker, trær og planter, hellige steder og forfedres ånder som er en helt naturlig del av achuarenes samfunn.

Bli med inn i achuarenes verden her (Aftenposten videoreportasje)

Kampen er ikke over

Dommen har allerede blitt anket av peruanske myndigheter, slik at prosessen vil fortsette til neste domstolsnivå, tilsvarende lagmannsrett i Norge. Regnskogfondet vil fortsette å støtte achuarenes arbeid for å bevare sin del av regnskogen. Det er nå mulig å kreve tiltak for å beskytte achuarenes territorium mens rettssaken pågår, fordi de har fått medhold i retten for sitt kollektive landkrav.

– Regnskogfondet er beredt til å støtte achuarene og deres territorielle krav så lenge denne rettssaken pågår, og vi er sikre på at vi vil få medhold også i Perus høyesterett om vi må gå så langt, avslutter Thomas Johansen.

Kontakt

Thomas Johansen

Seniorrådgiver, strategi og læring
(+47) 952 96 936
thomas@rainforest.no