Farlig kortsiktig tenking i bistandsbudsjettet

- Forslaget til bistandsbudsjett innebærer en urovekkende svekkelse av det langsiktige utviklingsarbeidet. Det er en svært kortsiktig tenking, mener Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet

Daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet

07-10-2015

Han peker på at langsiktig bistand forebygger kriser og gjør land og lokalsamfunn bedre rustet til selv å takle konsekvensene av naturkatastrofer og endret klima.

- I Regnskogfondets arbeid blant noen av verdens mest sårbare folkegrupper ser vi daglig hvordan det langsiktige utviklingsarbeidet setter folk i stand til å leve av sine ressurser, og ta grep om egen utvikling. Bærekraftig forvaltning av skog og naturressurser og styrking av demokrati og menneskerettigheter gir konkrete resultater som forebygger framtidige kriser, sier Løvold.

I strid med internasjonale mål

Regnskogfondet er svært kritiske til at Regjeringen velger å kutte mange hundre millioner kroner i langsiktig bistand, inkludert et kutt på over 300 millioner i den langsiktige bistanden som kanaliseres gjennom frivillige organisasjoner.

- Kuttene rammer både bilateral stat-til-stat bistand og frivillige organisasjoner som viktige aktører i Norges langsiktige bistand, og er også i strid med de nylig vedtatte internasjonale bærekraftsmålene, sier han.

- Å avskaffe fattigdom og sikre bærekraftig ressursforvaltning er nettopp vedtatt som noen av de aller viktigste internasjonale målsettingene, med høyt profilert norsk støtte. Da kan man ikke en drøy uke senere kutte bevilgningen til dette formålet, mener Løvold.

- Vi er også svært bekymret over at regjeringen ser ut til å nedprioritere vekten på urfolk og deres rettigheter i bistanden, og vi forventer at dette vil rettes opp i den videre behandlingen i tråd med Stortingets klare merknader i inneværende års budsjett, sier Løvold.

Regnskogfondet mener i likhet med andre organisasjoner at de ekstra kostnadene knyttet til krisen i Syria krever en ekstraordinær bevilgning, og ikke kan sendes som en regning til verdens fattigste.

Roser fortsatt regnskogsatsing

Regnskogfondet er glad for at Regjeringen opprettholder sine forpliktelser når det gjelder satsingen på klima- og skog, og at innsatsen på dette feltet under Klima- og Miljødepartementet fortsatt ligger på 3 milliarder kroner. Det er også svært positivt at Regjeringen gjentar sitt løfte fra fjorårets budsjett-tekst, om at Norge skal bli et ledende land innen miljørettet utviklingssamarbeid og bidra til det grønne skiftet.

«Arbeidet med klima er gitt økt prioritet i utenrikstjenesten og en tydeligere plass i Norges utenriks og utviklingspolitikk. For å oppnå resultater på disse områdene brukes deler av bistandsbudsjettet i skjæringspunktet mellom tiltak mot fattigdomsbekjempelse og globale klima- og miljøutfordringer», heter det.

- Dette er helt sentralt for å bekjempe fattigdom og forhindre miljøkatastrofer. Men det må følges opp i budsjettpostene, sier Løvold.

Regnskogfondet har også sluttet seg til en felles uttalelse fra 15 norske organisasjoner som arbeider med utvikling og fattigdomsbekjempelse.

Kontakt

Lars Løvold

Spesialrådgiver, internasjonale partnerskap
(+47) 481 88 148
lars@rainforest.no