Europa sier nei til Mercosuravtale så lenge Amazonas avskoges

Resultater fra en fersk spørreundersøkelse i 12 europeiske land sender et klart budskap til europeiske ledere: 75% av befolkningen sier nei til å ratifisere Mercosur-avtalen inntil avskogingen i Amazonas er stoppet.

Bare 12% vil at avtalen skal ratifiseres uansett.

"Mercosuravtalen med Europa er viktig for den brasilianske regjeringen. Vi mener enhver avtale med Brasil må være avhengig av konkrete tiltak og resultater for å stanse den katastrofale ødeleggelsen av Amazonas. Vi er glade for at europeere flest ser dette, og håper også politikerne vil lytte," sier MarcioAstrini i det brasilianske klimanettverket Observatório doClima.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført av YouGov for Regnskogfondet, med representative utvalg i Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, UK, Belgia, Østerrike,Nederland, Norway, Sverige, Danmarkog Finland. 

Portugal, Storbritannia, Frankrike og Tyskland viser sterkest motstand mot å ratifisere avtalen dersom ikke avskogingen stanses først. I Portugal støtter hele 85% denne posisjonen, til tross for at det er den portugisiske regjeringen som nå framstår som den sterkeste pådriveren for å få denne avtalen godkjent i EU.

I snitt mener 75% av de spurte i disse 12 europeiske landene at Mercosuravtalen ikke bør inngås før avskogingen i Amazonas er stanset. Dette er i tråd med ønsket fra brasilianske organisasjoner. I flere land er det opp mot 50% som er «totalt enige» i dette. Photo: Rainforest Foundation/YouGov

I Norge svarer 2 av 3 spurte at Norge bør holde igjen på Mercosur-avtalen inntil avskogingen i Amazonas er stanset. Andelen som ønsker avtalen uansett er på linje med de øvrige landene. I Norge svarer 17% “vet ikke”, mens gjennomsnittet blant de øvrige landene bare var 12%. Dette kan tyde på at kjennskapen til Mercosuravtalen, og hvor viktig den er for Brasil, er lavere i Norge.

De som mener avtalen må bremses til avskogingen stopper, tilhører et bredt politisk spekter. Det er flertall mot avtalen i alle spurte politiske grupper, men andelen som er imot å signere avtalen så lenge avskogingen pågår er noe større blant de som orienterer seg mot venstre politisk. Dette gjelder også i Norge.

"Undersøkelsen viser at både norske og europeiske politikere har solid støtte for å kreve at avskogingen må stanses før det kan inngås noen Mercosuravtale. Brasil bør få klar beskjed, noe som kanskje kan motivere til bedre beskyttelse av skogen," sier Anders Haug Larsen, leder for politikk i Regnskogfondet.

2 av 3 spurte nordmenn svarer at Norge bør holde igjen på Mercosur-avtalen inntil avskogingen i Amazonas er stanset. Det er under det europeiske snittet. Flere nordmenn som svarer at de ikke vet, sammenlignet med resten av Europa, noe som kan tyde på lavt kjennskap til avtalen og konsekvensene av den. Photo: Rainforest Foundation/YouGov

Utdanningsnivå er en lite avgjørende faktor i dette spørsmålet, men som i de øvrige europeiske landene hvor spørreundersøkelsen ble gjort er det en tendens også i Norge til at mer utdanning gir større enighet i å holde tilbake avtalen. Det er heller ikke store forskjeller knyttet til verken alder eller region.

Datasettet viser også små kjønnsforskjeller på dette spørsmålet. I Norge er det en klar overvekt av kvinner blant 'vet ikke'-gruppen, og overvekt av menn i gruppen som vil ratifisere avtalen uansett avskoging. Støtten til å holde tilbake ratifiseringen er imidlertid lik i begge grupper.

Om YouGov-undersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjennomført av YouGov for Regnskogfondet. Totalt 12073 intervjuer (CAWI; computer assisted web interviews) ble gjennomført i Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, UK, Belgia, Østerrike,Nederland, Norway, Sverige, Danmarkog Finland, blant respondenter over 18 år, i perioden 12 - 21 januar 2021.

Kontakt

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no