Ny rapport: Verdens største område med isolerte urfolk kartlagt i Amazonas

Fire års intenst dokumentasjonsarbeid har samlet unike bevis på hittil ukjente isolerte urfolksgrupper og trukket opp yttergrensene til området de beveger seg i. Det enorme regnskogområdet er under sterkt press, det setter overlevelsen til de isolerte samfunnene i fare.

En leir forlatt av urfolk som lever isolert dypt i peruansk Amazonas. Foto: Peetsaa Acervo

Lima/Oslo, 9. desember 2021

Egenskapene til dette sammenhengende landområdet er rett og slett av verdensarv-proporsjoner, med unike kulturer og naturverdier. Derfor er det avgjørende at dette regnskogområdet og de sårbare menneskene som er avhengig av den, får den nødvendige fysiske og juridiske beskyttelsen de har krav på. Og det haster," sier generalsekretær i Regnskogfondet, Tørris Jæger.

Rapporten Territorial Corridor of Isolated Peoples and Contiguous Forests of Yavarí-Tapiche lanseres torsdag 9. desember i Lima, Peru. Det er urfolksorganisasjonen ORPIO, Regnskogfondets peruanske partner, som står bak dokumentasjonsarbeidet.

Korridoren omfatter territoriene til urfolk som lever uten kontakt med omverdenen. For tiden er den deres tilfluktsrom. Mange har isolert seg her for å unnslippe sykdom, død, forfølgelse og misbruk under gummi-boomen på slutten av 1800-tallet, men truslene fortsetter i dag gjennom invasjon av tømmerhuggere og narkotikasmuglere, sier Beatriz Huertas, som har ledet kartleggingen.

Huertas er blant verdens fremste eksperter på isolerte urfolk. Sammen med et team av etterforskere har hun tatt bilder fra overflyvninger, samlet vitnesbyrd fra urfolk som bor innenfor og i randsonen av området, snakket med myndighetspersoner og analysert satellittdata fra området. Det har blitt et unikt sett med dokumentasjon på disse urfolkenes eksistens og området de beveger seg i, den såkalte Yavarí-Tapiche-korridoren med isolerte urfolk.

Kartet viser området som er undersøkt - Yavari Tapiche - utfylt i blått. Det er stor sannsynlighet for at dette er det største område i verden bebodd av isolerte urfolk. Grafikk ORPIO

Området er på 160.000 kvadratkilometer, større enn halve Norges areal. Den strekker seg over Loreto og Ucayali i Peru og Acre og Amazonas i Brasil, og det er stor sannsynlighet for at dette er det største område i verden bebodd av isolerte urfolk. Området danner en øy med uberørt, intakt tropisk regnskog. Ifølge rapporten er 95 % av regnskogen i området intakt og det er blant de mest karbontette og artsrike områdene i verden.

Hjem til et stort antall isolerte urfolk

Området er bebodd av et ukjent, men anslått stort antall, urfolksgrupper, som lever i selvvalgt isolasjon med liten eller ingen kontakt med omverdenen. Det er vanskelig å anslå antall personer eller urfolksgrupper som bor i området, men rapporten fastslår at de fleste tilhører språkfamilien Pano.

Noen av disse urfolkene er isolerte grener av grupper som relativt nylig har etablert kontakt med samfunnet utenfor, og som de deler territorium med, men ikke har kontakt med. Mange er uidentifiserte grupper som kan representere hele stammer og språk som fortsatt er ukjente for verden.

“Korridoren omfatter territoriene til urfolk som lever uten kontakt med omverdenen. For tiden er den deres tilfluktsrom. Mange har isolert seg her for å unnslippe sykdom, død, forfølgelse og misbruk under gummi-boomen på slutten av 1800-tallet, men truslene fortsetter i dag gjennom invasjon av tømmerhuggere og narkotikasmuglere."

Beatriz Huertas, sosialantropolog og leder for kartleggingen av Yavarí-Tapiche

"Isoleringen av våre urbefolkningsbrødre og -søstre er viktig fordi de er svært sårbare for fremmede sykdommer. Å forlate territoriet ville være dødelig. Den beste måten å beskytte dem på er å lovlig anerkjenne området som en korridor for isolerte grupper, og styrke lokalsamfunn i sin kunnskap og evne til å beskytte området. Nabogrupper bør danne en mur av beskyttelse mot eksterne trusler," sier Jorge Perez, fra ORPIO.

Urfolks rett til å leve i selvvalgt isolasjon er nedfelt i flere sentrale menneskerettighetserklæringer, blant annet Den amerikanske erklæringen om urfolks rettigheter. Både Brasil og Peru har null-kontaktspolitikk for urfolk i selvvalgt isolasjon.

Isolerte urfolk mangler immunologisk forsvar mot de fleste virussykdommer. Historien viser at en enkelt influensaepidemi kan drepe mer enn halvparten av befolkningen i løpet av bare noen få måneder.

Ukontaktede urfolk fotografert under en overflyvning i brasiliansk Amazonas, ved grensa til Yavarí-Tapiche. Bildet er tatt av brasilianske myndigheter. i 2009 Foto: FUNAI

Utsatt for stort press

Likevel er området under raskt økende press fra flere hold. Rapporten avslører dusinvis av tømmerkonsesjoner som overlapper området. Veibygging følger som konsekvens av tømmerhogsten, og dette baner vei for en rekke inntrengere som kan komme i kontakt og konflikt med de isolerte urfolksgruppene.

Et stadig større område av denne regnskogen ødelegges av tømmerhogst, gruvedrift og jordbruk. Narkotikasmugling og kokaavlinger øker i området og trafikken setter isolerte urfolk i fare. Rapporten dokumenterer hvordan urfolk er tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av tømmerhogst og narkotikasmuglere.

Kartet viser vernede urfolksområder, sirklet i blått, og områder som er avskoget, markert i rødt. Der urfolks rett til deres territorier blir anerkjent og respektert, blir regnskogen stående. Grafikk: ORPIO

Peru har offisielt anerkjent territorier for folk i isolasjon i 27 % av korridoren. Resten av området mangler offisiell anerkjennelse og hele korridorområdet på peruansk side, på 55 000 kvadratkilometer, mangler beskyttelse(smekanismer). I Brasil har det statlige urfolksdirektoratet FUNAI svekket beskyttelsen av urfolksområdet Vale do Javarí, som dekker det meste av korridoren på brasilianske side. Økonomiske interesser presser samtidig på for et veiprosjekt som vil krysse korridoren i sør gjennom Serra do Divisor nasjonalpark.

Fordi dette området er helt unikt, bør lederne i Brasil og Peru, og resten av verden går sammen om å beskytte dette landområdet mot invasjon. Det er avgjørende for å bevare biologisk mangfold og for å dempe global oppvarming, og ikke minst for å unngå utryddelse av noen av verdens mest sårbare mennesker, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

For å sikre dette området oppfordrer ORPIO og Regnskogfondet om at peruanske og brasilianske myndigheter:

  • Juridisk anerkjenner korridoren for isolerte urfolk og skog i Yavarí-Tapiche, og vedtar initiativ for å beskytte den.
  • Kansellerer skogkonsesjonene som åpner for at tømmerhuggere og andre aktører som driver ulovlig aktivitet skal trenge seg inn i området.
  • Opprette dialog med urfolksrepresentanter i området og skape en mekanisme for urfolks involvering i utarbeiding av politikk og tiltak for området.
  • Styrker koordineringen og håndhevelsen av beskyttelsestiltak i området.
  • Investerer i kapasitetsbygging av urfolksorganisasjoner som bor i randsonen av området, slik at de er i stand til å iverksette koordinerte tiltak for å overvåke og stanse ulovligheter i området.
  • Stopper utvidelsen av ulovlig hogst, skogsveier, ulovlige jordbruk, salg av landområder og narkotikasmugling i de berørte korridorområdene.
  • Forbyr utvinningsprosjekt eller etablering av hydrokarbonblokker i korridoren.

Redd regnskogen og vern om urfolks rettigheter

Kontakt

Anders Krogh

Spesialrådgiver, politikk
(+47) 411 40 674
anders@rainforest.no