Mer regnskog i de nye partiprogrammene

Vi har gått gjennom programforslagene fra partiene for å finne ut hvordan det står til med regnskogpolitikken. Mye er bedre enn for fire år siden, men det er rom for å bli enda bedre før de ferdige programmene vedtas neste år.

I år har vi gitt tre anbefalinger til partiene om hva de bør ha med av regnskogpolitikk i sine partiprogram inn i neste periode:

  1. En gradvis opptrapping av det norske klima- og skoginitiativet (populært kalt «regnskogsatsingen») til en dobling av dagens nivå.
  2. At Norge må bli tropisk avskogingsfri. Det vil si at vi må stoppe all import av varer, og all investering i aktivitet som bidrar til å ødelegge regnskog.
  3. Styrke den rettighetsbaserte klima- og miljøbistanden. Det vil si å støtte opp om urfolks rettigheter og deres mulighet til selv å ta vare på sine egne skogsområder.

Ingen av partiene følger våre anbefalinger fullt ut, men vi ser mye positiv utvikling i regnskogpolitikken hos mange av partiene.

Høyre

I sitt gamle program sier Høyre at de vil videreføre regnskogsatsingen «på et høyt nivå». I det nye forslaget er det endret til «videreføre regnskogsatsingen under forutsetning av at den bidrar til verifiserbare utslippsreduksjoner». I en muntlig innspillrunde fikk vi lovnad om at Høyre faktisk ønsker å øke satsingen, selv om formuleringen kan signalisere muligheten for det motsatte. Vi håper Høyre klargjør denne formuleringen før de vedtar det endelige programmet.

Regjeringspartiet sier i sitt programforslag at de ønsker å dreie hoveddelen av norsk bistand mot klimatiltak. Samtidig vil de redusere bistanden, og gå bort fra målet om 1% av BNI til bistand.

KrF

Krf ønsker å opprettholde regnskogsatsingen på dagens nivå, men altså ikke øke den. Til gjengjeld er de tydelige på at den internasjonale klimafinansieringen må trappes opp i tråd med en rettferdig ansvarsfordeling, og at dette må komme i tillegg til tradisjonell bistand. Det er vanskelig å bedømme om dette er styrking i forhold til det gamle programmet, men det er i alle fall en god tydeliggjøring av at Krf har ambisjoner om økt internasjonal innsats på klimafronten.

Krf har i dette programforslaget også tatt inn at de ønsker å jobbe for at Norge skal bli tropisk avskogingsfritt. De viderefører også en politikk for økt satsing på norskprodusert fôr i landbruket for å redusere importen av soya, fra det gamle programmet.

Krf ønsker også å øke bistanden som går til sivilsamfunnsorganisasjoner. Dette er viktig for å nå de mest sårbare, som for eksempel urfolk.

Venstre

I sitt gamle program vil Venstre trappe opp regnskogsatsingen. Vi ble derfor overrasket og skuffet over at Venstre ikke nevner satsingen i det hele tatt i det nye programforslaget. Her nevnes heller ikke øvrig miljøbistand, og det eneste positive å løfte frem er et punkt om å utvikle alternativ til soya for proteinproduksjon for både dyrefôr og menneskemat. Heller ikke i andreutkastet til Venstres program er dette blitt rettet på. Fra partiet som har klimaministeren med ansvar for regnskogsatsingen (som også leder programkomiteen) hadde vi forventet mer, og vi håper dette er en forglemmelse som blir rettet på innen endelig program blir vedtatt til våren.

FrP

Klimakapittelet i Frps programforslag nevner ikke regnskog, og har heller ingen andre konkrete klimatiltak. Frp ønsker også å redusere bistandsbudsjett fra 1 % til 0,7 % av BNI. I sitt alternative statsbudsjett for 2021 kuttet dessuten Frp hele regnskogsatsingen.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet sier at det vil «revitalisere den norske regnskogsatsingen». Ifølge muntlige tilbakemeldinger fra programkomiteen betyr dette en styrking, så vi håper selvsagt at også Arbeiderpartiet tydeliggjør formuleringen sin i det endelige programmet!

Arbeiderpartiet skriver ellers mye bra om naturmangfold i programforslaget, og vil gjøre «klima og natur til en hovedprioritet i utenriks -og utviklingspolitikken». De vil gi «klima- og naturkrisen førsteprioritet i utviklingspolitikken», og har mål om at «alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 2030». Arbeiderpartiet vil også sørge for at tap av natur vektlegges sterkere i Norges relasjoner med andre land, for eksempel i nye handelsavtaler. Alt i alt en veldig positiv utvikling i forhold til det gamle programmet.

Sosialistisk Venstreparti

SV vil videreføre regnskogsatsingen, men gjøre det til et hovedmål for satsingen å bekjempe fattigdom. De vil ha oljefondet ut av bedrifter som ødelegger regnskog, og innføre krav om at offentlige innkjøp ikke bidrar til avskoging. De vil fase ut import av soya til dyrefôr, og vil at blant annet miljøvern skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler. SV vil også gjøre Norge til en «tydelig aktør internasjonalt for å beskytte og bevare urfolks og andre minoriteters rettigheter», de vil «styrke beskyttelsen av menneskerettsforkjempere og miljøaktivister», og de vil ha en menneskerettighetslov for næringslivet som også omfatter miljøkrav.

Alt i alt veldig bra for SV. Det hører også med til historien at Stortingsgruppa til SV har laget et notat om en såkalt Green new deal, hvor de blant annet sier de vil «øke overføringen til regnskogsmidlene kraftig.» Om SV får denne formuleringen inn i det endelige programmet sitt også, får de topp karakter som regnskogsparti fra oss!

Senterpartiet

I det gamle programmet til Sp blir ikke regnskogen eller internasjonalt klimaarbeid nevnt med ett ord. Derfor er vi kjempeglade for at de i forslaget til nytt program nå sier de vil videreføre regnskogsatsingen, og at de vil være «en aktiv støttespiller for internasjonale klimainitiativ i FN-regi». I tillegg vil Sp sikre at biodrivstoffproduksjonen ikke går på bekostning av matproduksjon, hverken nasjonalt eller internasjonalt, og de vil etablere et program for utvikling av dyre- og fiskefôr baserte på norske fornybare ressurser. Vi håper Senterpartiet også vil inkludere at biodrivstoff heller ikke må gå på bekostning av regnskog.

Rødt

Rødt vil ta oljefondet ut av selskaper som truer regnskogen, og de vil «gi økonomisk støtte til å bevare tropisk regnskog i sør». De nevner ikke regnskogsatsingen spesifikt, og sier heller ikke noe om nivået på støtten i forhold til i dag, så det håper vi kan tydeliggjøres i neste utgave. Rødt ønsker også å støtte «forsking og utvikling av produkter og verdikjeder som baserer seg på biologiske råstoff, som for eksempel avansert biodrivstoff og alternative proteinkilder til dyrefôr.» De vil at internasjonale miljøtiltak ikke skal dekkes over bistandsbudsjettet.

MDG

I tillegg til den ordinære bistanden foreslår MDG å gi én klima- og naturprosent av BNI til miljøformål i utviklingsland, bl.a. gjennom å øke støtten til FNs grønne klimafond til minst 10 milliarder årlig. De ønsker å doble støtten til regnskogsatsingen, men vil samtidig utvide den til også å bidra til bevaring av våtmarker, mangroveskoger og tareskog.

MDG vil også «bygge opp bærekraftig fôrproduksjon i Norge», og de vil «sikre at bruk av biodrivstoff ikke bidrar til økt press på klodens gjenværende naturområder». De vil også løfte urfolk som målgruppe i norsk utviklingspolitikk, og vil kreve at nye handelsavtaler stiller bindende klima- og miljøkrav, i tillegg til å «reforhandle eksisterende avtaler for å sikre at all handel skjer på naturens og klimaets premisser».

Alt i alt er MDG best i test på regnskogpolitikk, men det er verdt å nevne at ikke alle partiet har rukket å publisere en andreutgave av programmet før vår gjennomgang, så her er det potensial for de andre partiene å ta innpå når de kommer med nye utkast!