Alt henger sammen med alt

«Alt henger sammen med alt». Disse ordene har aldri vært så viktige å ta innover seg som nå.

FNs klimapanel slår fast at tretti prosent av alle arter på landjorda står i fare for å dø ut hvis vi ikke kutter raskt i klimagassutslipp.

Artsutryddelse er en global krise, en krise vi må handle raskt for å kunne løse. Redder vi regnskogen, er vi langt på vei til å hindre videre ødeleggelse av livet på jorda, også utenfor regnskogen.

En menneskeskapt krise vi mennesker kan løse

Alt henger sammen med alt: Hvert tre, hver fugl, hvert pattedyr, hver insekt, hver sopp og hver plante har en viktig rolle i en finbalansert og friskt økosystem der alle artene er avhengige av hverandre. Det gjelder også for oss mennesker. Vi må spille på lag med naturen istedenfor å ødelegge den.

Nå er vi på ville veier: Vi pumper ut klimagasser som øker temperaturen og forstyrrer balansen i økosystemene, og vi raserer dyrenes og plantenes leveområder for å kunne drive jordbruk.

Konsekvensene er dystre: Dyre- og planteartene dør ut i et tempo vi ikke har sett maken til i nyere tid – opptil 1000 ganger raskere enn i førindustriell tid.

Dette er en menneskeskapt krise, og heldigvis betyr det også at det er vi mennesker som kan løse den.

Regnskogen er livsviktig for planetens helse

Konsekvensene av våre handlinger ser vi klarest i verdens regnskoger – det eldste og mest mangfoldige økosystemet på landjorda.

Regnskogen er ikke bare noe som er fint å ha – den er livsviktig for planetens helse - og vår eksistens.

Den bidrar til å bremse den globale oppvarmingen ved å binde opp enorme mengder klimagasser. Til gjengjeld slipper den ut oksygen og fuktighet. Regnskogen styrer nedbørsmønstre langt utover sitt eget område og er med på å sørge for livgivende regn til matproduksjon.

Et skattkammer vi må ta vare på!

Regnskogene er også et skattkammer av liv. Opptil 80 % av alle dyre- og plantearter på landjorda finnes her – fra den minste mauren til den største skogelefanten, den minste soppsporen til det største kapoktreet. Orangutangene svinger seg fra gren til gren. Fargerike tukaner flyr mellom trærne, jaguarene lister seg rundt i underskogen. Mangfoldet av liv i regnskogen er helt fantastisk!

For at regnskogens økosystemer skal fungere godt, er det viktig med et stort og balansert mangfold av dyr og planter, store sammenhengende regnskogområder - og et stabilt og forutsigbart klima.

Nå er vi i ferd med å ødelegge denne skjøre balansen – med katastrofale følger. Siden så mange av jordas planter og dyr lever i regnskogen, er det også der det forsvinner flest dyr og planter.

Regnskogen ødelegges og erstattes av jordbruk

I 2021 ble et regnskogområde på størrelse med Bulgaria – 11.1 millioner hektar - ødelagt for å rydde plass til palmeoljeplantasjer, soyaplantasjer, tømmerhogst, gruvedrift, infrastruktur og beitemark.

Et sunt og levende økosystem erstattes av områder med ekstremt få dyre og plantearter, og vi mister alle fordelene ved intakt regnskog: karbonfangst, rent vann, nedbør, befruktning av planter, matproduksjon som er avhengig av regnskog og et rikt og yrende dyre- og planteliv.

Dette må vi stoppe, og vi må handle – nå!

Skal vi kunne løse klima- og naturkrisen, må vi redde regnskogen.

Du kan gjøre en viktig forskjell for livet på jorda. Bli regnskogvokter.