Myanmar

I Myanmar, som i resten av Sørøst-Asia, er skogområdene under stort press. I dag er omtrent halve landet dekket av skog.

To små jenter ved et gjerde.

Skogen i Myanmar anslås å utgjøre litt under halvparten av landets totale areal. Det meste av skogen har imidlertid en eller annen gang vært ryddet, enten for å lage plantasjer eller for matproduksjon gjennom svedjebruk og har siden grodd tilbake.

Rundt 10 prosent av skogarealet regnes som naturskog. En del av skogdekket er eviggrønn tropisk regnskog, og størstedelen av de fuktige og tropiske områdene ligger i sør og i kyststrøkene i sørvest.

Våre andre prosjektland i regionen: 

Tømmer smugles over grensene

Produksjon og eksport av tømmer, både lovlig og ulovlig, har vært en stor trussel mot Myanmars naturskoger. Teaken som Myanmar har vært storeksportør av er ingen stor trussel mot regnskogen, siden den er bladfellende og vokser i de tørrere strøkene i sentral-Myanmar, men det er ikke mangel på andre verdifulle treslag i regnskogen. Selv etter et eksportforbud av rundtømmer fra 1. april 2014, så smugles det mye tømmer over grensen til nabolandene Thailand og Kina.

Et av de store spørsmålene i dagens Myanmar er i hvor stor grad landet kommer til å åpne opp for nasjonale og utenlandske selskaper som ønsker konsesjoner på store landområder til jordbruk, plantasjer og liknende. Disse aktivitetene truer skogen og det biologiske mangfoldet, og også landrettighetene til lokalsamfunn som ofte mangler skjøte på jorda si.

Skog og tåke i Myanmar.

Befolkningsvekst har også økt presset på skogen. De fleste hushold på landsbygda er avhengige av ved eller trekull for å koke seg mat, og tradisjonelt svedjebruk, der bønder svir av skog for å lage midlertidige åkerlapper som så får gro igjen, er utbredt.

Kjøper opp regnskog

Myanmar fikk i 2011 en sivil regjering etter å ha vært styrt av militæret siden 1962. Da begynte arbeidet med en rekke demokratiske reformer. Ifølge Grunnloven er hæren imidlertid ikke underlagt politisk kontroll og kan ta makten tilbake når de måtte ønske det. Dette skjedde i februar 2021, da militæret i Myanmar tok tilbake makten igjennom et kupp.

Forretningsmenn, og også hærledere og politiske ledere med parallelle næringsinteresser, kjøper opp store landområder, blant annet regnskog. Skogdekket i Myanmar anslås som 47 prosent av landarealet, og avskogingen skjer raskt og relativt ukontrollert.

På den positive siden finnes det politisk vilje til «grønn vekst», og til å øke landarealet som er underlagt MOECAFs (miljø- og skogdepartementets) kontroll fra 30 til 40 prosent, og dermed øke arealet under vernekategori fra 5,7 prosent av landarealet til 10 prosent. Myanmars arealplan (land use policy) er under utvikling, og denne legger til rette for at urfolk skal få brukerrettigheter (customary land use rights) til jord, noe som kan bety større sikkerhet for dem. I dag er staten formell eier av all jord i Myanmar.

I tillegg gjenstår det å lande fredsavtalen mellom de etniske minoritetene og regjeringen/Hæren. De etniske minoritetene krever en føderalstatsmodell som vil gi dem mer selvråderett over egne områder, mens hæren ønsker en Union under sentral kontroll. Det virker som det kan gå mot en mellomløsning. Resultatet av forhandlingene kan få stor betydning for videre utvikling og også skattegrunnlaget til de ulike regionene i Myanmar.

Kontakt

Siri Damman

Seniorrådgiver PNG- og Myanmar-programmet
(+47) 907 25 441
sirid@rainforest.no