Malaysia

Hogst og oljepalmeplantasjer truer den regnskogkledde øystaten Malaysia.

Tømmerbiler på en støvete regnskogvei.

Mer enn 60 prosent av Malaysia er fremdeles dekket av skog, men det er lite primærskog igjen. Malaysia er nemlig hjemlandet til noen av de største tømmer- og palmeoljeselskapene i verden, mange av dem såkalte verstingselskaper.

Landet er i rivende utvikling og regnskogen og dens innbyggere har lenge vært truet av ikke-bærekraftig hogst og ulovlig uttak av tømmer. I flere tiår har lokalsamfunn måttet kjempet mot overtakelse av områdene deres.

​Regnskogfondets arbeid i Malaysia

  • Regnskogfondet støtter JOAS, det nasjonale urfolksnettverket i Malaysia. JOAS arbeider for å styrke urfolks rettigheter.
  • I tillegg har vi støttet arbeidet med å sikre landrettigheter lokalt og støttet rettsaker som skal bevise at lokalsamfunn er de rettmessige eiere av områdene sine.
  • Regnskogfondet kan også påvirke de selskapene som avskoger i Malaysia gjennom kampanjearbeidet vi gjør i Norge, blant annet ved å påvirke Oljefondets investeringer og gjennom tømmer- og palmeoljekampanjene.
  • Målet med arbeidet er å styrke den politiske innflytelsen og rettighetene til urfolk I Malaysia. På denne måten vil urfolk også få økt innflytelse over forvaltningen av regnskogen
En gutt med korg på ryggen

Selskapene møter motstand

Selskaper som ødelegger skogen har ofte tette bånd til den politiske eliten i landet. Malaysia er et land med demokratiske utfordringer, og dette gjør at lokalbefolkningen, sivilsamfunn og urfolksorganisasjoner må være forsiktige i sin kritikk.

På tross av dette møter selskapene til dels kraftig motstand. Lokalsamfunn protesterer gjennom å lage blokader eller gjennom rettssystemet, dersom de kan bevise at de har rett til å bruke jorda. Mange har skjøter som ble opprettet i kolonitida som gir lokalsamfunnene en lovfestet rett til deres områder.

Sommerfugl på en gren.

Våre seiere i Malaysia

  • Regnskogfondet har støttet JOAS siden opprettelsen, og urfolksnettverket blir stadig sterkere og med økende politiske innflytelse. Nettverket representerer urfolk fra hele landet.
  • JOAS jobber både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De arbeider målrettet for å og øke kunnskapen og skape oppmerksomhet om urfolks rettigheter, og samtidig skape stolthet over egen identitet og interesse for urfolks kultur.
  • JOAS har etablert en kvinne- og en ungdomsorganisasjon, arrangerer en årlig nasjonal urfolksfestival, og blir stadig oftere konsultert i viktige urfolksspørsmål, inkludert av FNs menneskerettighetsinstitusjoner og organisasjoner som UNICEF.

Støtt vårt viktige arbeid i Malaysia.

Kontakt

Siri Damman

Seniorrådgiver PNG- og Myanmar-programmet
(+47) 907 25 441
sirid@rainforest.no