La regnskogen stå!

For klimaet og for vår felles framtid.

Forskere forteller oss klart og tydelig at bevaring av skog er ett av våre mest effektive verktøy for å løse klimakrisen. I tillegg er det den billigste løsningen. 

Regnskogen er nemlig et gigantisk karbonfangst-og lagringsanlegg.

Den suger opp og binder enorme mengder CO2 - det er like mye som Norges samlede utslipp i hele 10.000 år! Og sånn bidrar regnskogene til å bremse klimaendringene.

For når vi ødelegger regnskogen, frigjøres den lagrede CO2’en- med alvorlige konsekvenser.

Visste du at mellom 11-15 % av alle utslipp av klimagassen CO2 kommer fra hogging av skog? Til sammenlikning er utslipp fra alle verdens flytrafikk 2%!

Så selv om mange mener at det kun er de rike, som Kylie Jenner, som tar privatfly som kan gjøre en faktisk forskjell, så kan faktisk du også gjøre en forskjell - ved å hjelpe oss å la regnskogen stå!

100kr bidrar til at 50 trær får stå i skogen i 1 år!

Du kan være med å redde regnskogen!

Hva gjør Regnskogfondet?


  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
  • Gi støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir den stående.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
  • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.

Det er altså kjempeviktig at vi lar regnskogen stå. Heldigvis kan du være med og hjelpe jorda vår til å bli frisk igjen. Du kan bli regnskogvokter og passe på regnskogen.

Sammen skal vi jobbe for å la regnskogen stå!

Slik forvaltes midlene